Cách hiển thị file ẩn trong win7 ultimate ?

Mình đang dùng win7 ultimate nhưng mà nó ẩn mất file rồi bạn nào biết cách cho nó hiển thị thì chỉ mình với nhé tks nhìu nhìu!
 |  Xem: 154.296  |  Trả lời: 8
Ngày gửi: 08/05/2010 - 10:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (8)

- Mở Windows Explorer lên và bấm phím Alt.
- Xong rồi đó !
Nếu bạn muốn nó luôn hiện thì bấm vào nút Organize > chọn Layout và bấm vào Menu bar.
Sau khi hiện menu File, bạn có thể dễ dàng truy cập vào Tools > Folder Options > chọn thẻ View > chọn mục Show hidden files hoặc bỏ chọn luôn 3 mục Hide bên dưới để hiện file ẩn, đồng thời hiện luôn những file ẩn của hệ thống.nếu máy tính bị nhiễm virus thì cho dù có chỉnh ở đây thì cũng như không
bạn phải vào regedit mới lấy lại được.

Ngày gửi: 08/05/2010 - 10:06

hay..thank

Ngày gửi: 08/09/2011 - 10:23

- Mở Computer lên, vào Organize và chọn Folder and search options
- Ở cửa sổ hiện ra, chọn thẻ View và chọn Don't show hidden files, folders, or drives
- Chọn Apply và OK

Ngày gửi: 08/09/2011 - 11:12

bạn dell trả lời tốt quá. Tks bạn nhé!!!

Ngày gửi: 08/02/2012 - 18:33

Bạn có thể nhấn phím như sau:

- Nhấn phím Alt -> T -> O

- Cửa sổ xuất hiện, bạn chọn thẻ Folder Option

- Chọn vào phần Show hidden file and folder

Thế là OK!

Ngày gửi: 08/02/2012 - 19:12

Nếu bạn làm các cách trên không được thì bạn vào star=> all programs=> Accessibility => mờ file notepad

Coppy mấy cái này vào notepad nha:

Message = "De co hieu qua ngay, Script nay se" & vbCR

Message = Message & "Close & Restart Windows Explorer." & vbCR

Message = Message & "Se khong anh huong gi toi SYSTEM." & vbCR & vbCR

Message = Message & "Continue?"

 

X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice")

 

If X = 6 Then

On Error Resume Next

 

 

On Error Resume Next

 

Dim WSHShell, n, p, p1, p2, p3, itemtype, MyBox

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

 

p = "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedHidden"

p1 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedHideFileExt"

p2 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedSuperHidden"

p3 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedShowSuperHidden"

itemtype = "REG_DWORD"

 

n = WSHShell.RegRead (p)

errnum = Err.Number

 

if errnum <> 1 then

 

            WSHShell.RegWrite p, 2, itemtype

End If

 

If n = 2 Then

WSHShell.RegWrite p1, 0, itemtype

WSHShell.RegWrite p2, 1, itemtype

WSHShell.RegWrite p3, 1, itemtype  

WshShell.RegWrite p, 1, itemtype

   MyBox = MsgBox("Da ENABLED show all Hidden Files and Folders", 64, "Hidden Files and Folders")

End If

 

If n = 1 Then

WSHShell.RegWrite p1, 1, itemtype

WSHShell.RegWrite p2, 1, itemtype

WSHShell.RegWrite p3, 2, itemtype   

WshShell.Regwrite p, 2, itemtype

   MyBox = MsgBox("Da DISABLED show all Hidden Files and Folders", 64, "Hidden Files and Folders")

End If

 

Set WshShell = Nothing

 

On Error Resume Next

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.RegDelete "HKCRlnkfileNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRDocShortcutNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRInternetShortcutNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRpiffileNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRSHCmdFileNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRShellScrapNeverShowExt"

 

 

On Error GoTo 0

 

For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _

            ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'")

   Process.terminate(0)

Next

 

MsgBox "See u again :D." & vbcr & vbcr & "© Langkhach_VNP", 4096, "Done"

 

Else

 

MsgBox "Lenh da duoc huy bo :)." & vbcr & vbcr & "© Langkhach_VNP", 4096, "User Cancelled"

 

End If

 

On Error Resume Next

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

 

VisitVNPOWER

 

Sub VisitVNPOWER

            If MsgBox("Script nay den tu Lang khach_VNPOWER.ORG forums" & vbCRLF & vbCRLF & "Ban co muon ghe tham Forums chung toi khong?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton, "Visit VNPOWER") =6 Then

                        wshshell.Run "http://vnpower.org/forums"

            End If

End Sub

Rồi bạn save với tên ShowAllHidden_Enable_Disable.vbs rồi coppy vào phần bạn muốn mở ẩn. lưu ý khi ấn vào nó sẽ thoát thư mục bạn vào lại thư mục đó là thấy ẩn ngay.

 

Ngày gửi: 24/05/2012 - 09:22

thanks

 

Ngày gửi: 20/03/2013 - 16:37

Có một cách đơn giản nhất mà mình vừa dùng là tải phần mềm Unhide ve, kích 3 cái chuột là bao nhiêu file ẩn hiện lên hết.

Ngày gửi: 28/04/2014 - 13:26
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(6 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)