Cách hiển thị file ẩn trong win7 ultimate ?

Mình đang dùng win7 ultimate nhưng mà nó ẩn mất file rồi bạn nào biết cách cho nó hiển thị thì chỉ mình với nhé tks nhìu nhìu!
 |  Xem: 156.643  |  Trả lời: 8
Ngày gửi: 08/05/2010 - 10:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (8)

- Mở Windows Explorer lên và bấm phím Alt.
- Xong rồi đó !
Nếu bạn muốn nó luôn hiện thì bấm vào nút Organize > chọn Layout và bấm vào Menu bar.
Sau khi hiện menu File, bạn có thể dễ dàng truy cập vào Tools > Folder Options > chọn thẻ View > chọn mục Show hidden files hoặc bỏ chọn luôn 3 mục Hide bên dưới để hiện file ẩn, đồng thời hiện luôn những file ẩn của hệ thống.nếu máy tính bị nhiễm virus thì cho dù có chỉnh ở đây thì cũng như không
bạn phải vào regedit mới lấy lại được.

Ngày gửi: 08/05/2010 - 10:06

hay..thank

Ngày gửi: 08/09/2011 - 10:23

- Mở Computer lên, vào Organize và chọn Folder and search options
- Ở cửa sổ hiện ra, chọn thẻ View và chọn Don't show hidden files, folders, or drives
- Chọn Apply và OK

Ngày gửi: 08/09/2011 - 11:12

bạn dell trả lời tốt quá. Tks bạn nhé!!!

Ngày gửi: 08/02/2012 - 18:33

Bạn có thể nhấn phím như sau:

- Nhấn phím Alt -> T -> O

- Cửa sổ xuất hiện, bạn chọn thẻ Folder Option

- Chọn vào phần Show hidden file and folder

Thế là OK!

Ngày gửi: 08/02/2012 - 19:12

Nếu bạn làm các cách trên không được thì bạn vào star=> all programs=> Accessibility => mờ file notepad

Coppy mấy cái này vào notepad nha:

Message = "De co hieu qua ngay, Script nay se" & vbCR

Message = Message & "Close & Restart Windows Explorer." & vbCR

Message = Message & "Se khong anh huong gi toi SYSTEM." & vbCR & vbCR

Message = Message & "Continue?"

 

X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice")

 

If X = 6 Then

On Error Resume Next

 

 

On Error Resume Next

 

Dim WSHShell, n, p, p1, p2, p3, itemtype, MyBox

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

 

p = "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedHidden"

p1 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedHideFileExt"

p2 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedSuperHidden"

p3 = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedShowSuperHidden"

itemtype = "REG_DWORD"

 

n = WSHShell.RegRead (p)

errnum = Err.Number

 

if errnum <> 1 then

 

            WSHShell.RegWrite p, 2, itemtype

End If

 

If n = 2 Then

WSHShell.RegWrite p1, 0, itemtype

WSHShell.RegWrite p2, 1, itemtype

WSHShell.RegWrite p3, 1, itemtype  

WshShell.RegWrite p, 1, itemtype

   MyBox = MsgBox("Da ENABLED show all Hidden Files and Folders", 64, "Hidden Files and Folders")

End If

 

If n = 1 Then

WSHShell.RegWrite p1, 1, itemtype

WSHShell.RegWrite p2, 1, itemtype

WSHShell.RegWrite p3, 2, itemtype   

WshShell.Regwrite p, 2, itemtype

   MyBox = MsgBox("Da DISABLED show all Hidden Files and Folders", 64, "Hidden Files and Folders")

End If

 

Set WshShell = Nothing

 

On Error Resume Next

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.RegDelete "HKCRlnkfileNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRDocShortcutNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRInternetShortcutNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRpiffileNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRSHCmdFileNeverShowExt"

WshShell.RegDelete "HKCRShellScrapNeverShowExt"

 

 

On Error GoTo 0

 

For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _

            ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'")

   Process.terminate(0)

Next

 

MsgBox "See u again :D." & vbcr & vbcr & "© Langkhach_VNP", 4096, "Done"

 

Else

 

MsgBox "Lenh da duoc huy bo :)." & vbcr & vbcr & "© Langkhach_VNP", 4096, "User Cancelled"

 

End If

 

On Error Resume Next

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

 

VisitVNPOWER

 

Sub VisitVNPOWER

            If MsgBox("Script nay den tu Lang khach_VNPOWER.ORG forums" & vbCRLF & vbCRLF & "Ban co muon ghe tham Forums chung toi khong?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton, "Visit VNPOWER") =6 Then

                        wshshell.Run "http://vnpower.org/forums"

            End If

End Sub

Rồi bạn save với tên ShowAllHidden_Enable_Disable.vbs rồi coppy vào phần bạn muốn mở ẩn. lưu ý khi ấn vào nó sẽ thoát thư mục bạn vào lại thư mục đó là thấy ẩn ngay.

 

Ngày gửi: 24/05/2012 - 09:22

thanks

 

Ngày gửi: 20/03/2013 - 16:37

Có một cách đơn giản nhất mà mình vừa dùng là tải phần mềm Unhide ve, kích 3 cái chuột là bao nhiêu file ẩn hiện lên hết.

Ngày gửi: 28/04/2014 - 13:26
Trả lời