Xin hỏi cách sắp xếp tên theo thứ tự chữ cái Việt trong các ứng dụng Office .Excel, Access?

 |  Xem: 6.052  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/09/2008 - 11:27  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hiện Windows cũng như hầu hết các ứng dụng phổ biến đều chưa có khả năng sắp xếp đúng văn bản tiếng Việt theo yêu cầu. Có 2 nguyên nhân chính:

o Chưa có 1 chuẩn sắp xếp thứ tự văn bản tiếng Việt nào được Nhà Nước qui định, do đó mỗi đơn vị dùng 1 thứ tự riêng.

o Chưa có 1 bộ mã tiếng Việt nào được hỗ trợ đầy đủ bởi Windows và các ứng dụng phổ biến, ngay cả bộ mã Unicode dựng sẵn hay tổ hợp.

Tóm lại trong khi chờ đợi 1 bộ mã tiếng Việt chuẩn và 1 thứ tự sắp xếp chuẩn được qui định, mỗi đơn vị tự viết lấy module sắp xếp thứ tự văn bản tiếng Việt theo yêu cầu riêng của mình. Bạn cũng có thể viết lấy 1 macro hay 1 module COM add-in với chức năng sắp xếp thự tự các văn bản tiếng Việt theo yêu cầu riêng của mình, "add" macro hay module COM add-in này vào Access rồi dùng nó.
Ngày gửi: 20/09/2008 - 11:28
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)