.NET là gì? Framework là gì và CLR là gì?

help
 |  Xem: 13.146  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/02/2009 - 09:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

.NET gồm có hai phần: Framework và Integrated Development Environment (IDE). Framework là một thư viện, bộ khung để phát triển các phần mềm ứng dụng. Tức là nó tạo ra các "Vật liệu" ở từng lĩnh vực cho người lập trình viên, thay vì họ phải mất nhiều thời gian để tự thiết kế trước khi dùng. Do vậy, người lập trình viên chỉ cần tìm hiểu và khai thác các vật liệu này rồi thực hiện (tức lập trình) để gắn kết chúng lại với nhau, tạo ra sản phẩm. Còn IDE cung cấp một môi trường giúp ta triển khai dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Framework có 2 thành phần chính là Common Language Runtime (CLR) và NET Framework class library. CLR là môi trường được dùng để quản lý sự thi hành các nguồn mã mà ta đã soạn ra và biên dịch trong các ứng dụng. Tuy nhiên khi biên dịch nguồn mã, ta lại biên dịch chúng ra thành một ngôn ngữ trung gian gọi là Microsoft Intermediate Language (MSIL).
Ngày gửi: 04/02/2009 - 09:16
Trả lời