URL là gì?

help
 |  Xem: 16.605  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 04/02/2009 - 10:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

*Lý thuyết: URL Là chữ viết tắt của "Uniform Resource Locator", dùng để chỉ tài nguyên trên Internet. Sức mạnh của web là khả năng tạo ra những liên kết siêu văn bản đến các thông tin liên quan. Những thông tin này có thì là những trang web khác, những hình ảnh, âm thanh... Những liên kết này thường được biểu diễn bằng những chữ màu xanh có gạch dưới được gọi là anchor. Các URL có thể được truy xuất thông qua một trình duyệt (Browser) như IE hay Netscape.

*Ở trên chỉ là lý thuyết, bây giờ để dể hiểu hơn tôi rút lại như sau:
- URL chỉ hiểu ngắn gọn một cách thuần Việt là đường dẫn. Đường dẫn ở đây các bạn chỉ cần nắm là được cấu tạo bởi 5 thành phần chính, bao gồm: tên giao thức, dịch vụ World Wide Web (www), tên miền, cổng và phần phụ. Cụ thể hơn:

* Tên giao thức (URL scheme): VD: HTTP, FTP, HTTPS [SSL], ...
* World Wide Web: www (có thể không cần).
* Tên miền: Domain (VD: vnpower.org, viethosting.vn, nvhserver.com, ...).
* Cổng (port): VD: 80, 2082, 8080, 443, 7777, ... (mặc định các browser [trình duyệt] chạy giao thức HTTP ở cổng 80 nên có thể bỏ qua cổng này trên URL).
* Phần phụ: Phần phụ là "cái đuôi" đằng sau tên miền và cổng (nếu có) (vd: forums/URL-la-gi-t22460.html).

- Sơ đồ cụ thể hơn về URL:

CODE
http://www.vnpower.org:80/forums/URL-la-gi-t22460.html
\__/ \__/ \_________/ \_/\__________________________/
| | | | |
Giao thức 3W Tên miền Cổng Phần phụ
Ngày gửi: 04/02/2009 - 10:40

Trích dẫn:
Từ bài viết của apopping
*Lý thuyết: URL Là chữ viết tắt của "Uniform Resource Locator", dùng để chỉ tài nguyên trên Internet. Sức mạnh của web là khả năng tạo ra những liên kết siêu văn bản đến các thông tin liên quan. Những thông tin này có thì là những trang web khác, những hình ảnh, âm thanh... Những liên kết này thường được biểu diễn bằng những chữ màu xanh có gạch dưới được gọi là anchor. Các URL có thể được truy xuất thông qua một trình duyệt (Browser) như IE hay Netscape.

*Ở trên chỉ là lý thuyết, bây giờ để dể hiểu hơn tôi rút lại như sau:
- URL chỉ hiểu ngắn gọn một cách thuần Việt là đường dẫn. Đường dẫn ở đây các bạn chỉ cần nắm là được cấu tạo bởi 5 thành phần chính, bao gồm: tên giao thức, dịch vụ World Wide Web (www), tên miền, cổng và phần phụ. Cụ thể hơn:

* Tên giao thức (URL scheme): VD: HTTP, FTP, HTTPS [SSL], ...
* World Wide Web: www (có thể không cần).
* Tên miền: Domain (VD: vnpower.org, viethosting.vn, nvhserver.com, ...).
* Cổng (port): VD: 80, 2082, 8080, 443, 7777, ... (mặc định các browser [trình duyệt] chạy giao thức HTTP ở cổng 80 nên có thể bỏ qua cổng này trên URL).
* Phần phụ: Phần phụ là "cái đuôi" đằng sau tên miền và cổng (nếu có) (vd: forums/URL-la-gi-t22460.html).

- Sơ đồ cụ thể hơn về URL:

CODE
http://www.vnpower.org:80/forums/URL-la-gi-t22460.html
\__/ \__/ \_________/ \_/\__________________________/
| | | | |
Giao thức 3W Tên miền Cổng Phần phụ
Ngày gửi: 12/03/2015 - 21:59
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)