Cách giấu file ảnh hay video?

Trong chương trình Encarta Encyclopedia Deluxe 2004 hay English Study (4.0) có sử dụng hình ảnh và video, nhưng những file ảnh hay video đó được giấu đi. Xin hỏi cách thực hiện như vậy?
 |  Xem: 1.467  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/03/2009 - 13:41  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có rất nhiều cách khác nhau để giấu dữ liệu (file ảnh chỉ là trường hợp cụ thể):

- đặt các file dữ liệu trong 1 thư mục và thiết lập thuộc tính “Hidden” cho các file đó.

- Tích hợp các file dữ liệu thành 1 file duy nhất theo 1 định dạng riêng để chỉ có ứng dụng của mình mới có thể đọc đúng lại dữ liệu.

- Nhúng các file dữ liệu vào cơ sở dữ liệu để truy xuất dễ dàng hơn. Thí dụ bạn có 1 database quản lý N người, thông tin của mỗi người được đặt trong từng record, mỗi record có nhiều field thông tin, 1 trong các field đó có kiểu “image” (binary) để có thể chứa ảnh.

- Nhúng các file dữ liệu thẳng vào chương trình....
Ngày gửi: 10/03/2009 - 13:42
Trả lời