Trái phiếu công trình là trái phiếu gì?

Cho hỏi trái phiéu công trình là trái phiếu gì vậy ?
 |  Xem: 3.013  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/11/2008 - 11:19  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

- Trái phiếu công trình: là loại trái phiếu được phát hành để huy động vốn cho những mục đích cụ thể, thường là để xây dung những công trình cơ sở hạ tầng hay công trình phúc lợi công cộng. Trái phiếu này có thể do chính phủ trung ương hoặc chính quyền địa phương phát hành.
Ngày gửi: 25/11/2008 - 11:19
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)