Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ là gì? Giao dịch cổ phiếu quỹ tại Sở GDCK/TTGDCK được thực hiện như thế nào?
 |  Xem: 14.345  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/10/2008 - 20:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty đã phát hành nhưng được chính công ty mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp, theo các điều kiện do pháp luật quy định.

Tổ chức niêm yết muốn mua hoặc bán cổ phiếu quỹ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), nộp đơn xin phép theo quy định của Sở GDCK/TTGDCK và tiến hành công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Quy chế giao dịch của Sở GDCK/TTGDCK, trong mỗi ngày giao dịch, tổ chức niêm yết giao dịch cổ phiếu quỹ chỉ được phép đặt lệnh mua lại cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ với khối lượng tối thiểu bằng 3% và khối lượng tối đa bằng 5% khối lượng xin phép trong đơn đăng ký gửi Sở GDCK/TTGDCK. Tổ chức niêm yết muốn giao dịch với khối lượng vượt quá 5% khối lượng xin phép trong đơn hoặc thực hiện giao dịch lô lớn theo phương thức giao dịch thỏa thuận phải được sự chấp thuận của Sở GDCK/TTGDCK và Sở GDCK/TTGDCK phải báo cáo UBCK ít nhất 1 ngày trước ngày tổ chức niêm yết thực hiện giao dịch.

Giá đặt mua lại cổ phiếu của tổ chức niêm yết trong ngày giao dịch không lớn hơn giá tham chiếu cộng ba đơn vị yết giá đối với cổ phiếu niêm yết trên Sở GDCK (hoặc 5% đối với cổ phiếu niêm yết tại TTGDCK Hà Nội); giá đặt bán cổ phiếu quỹ trong ngày giao dịch không được nhỏ hơn giá tham chiếu trừ ba đơn vị yết giá đối với cổ phiếu niêm yết trên Sở GDCK (hoặc 5% đối với cổ phiếu niêm yết tại TTGDCK Hà Nội).
Ngày gửi: 16/10/2008 - 20:45
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.