Thời hạn nộp quyết toán sử dụng hoá đơn là bao lâu ?

 |  Xem: 7.653  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/12/2008 - 09:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Về thời hạn nộp quyết toán sử dụng hoá đơn, theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn thì tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn phải thực hiện chế độ báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (kể cả hoá đơn tự in được cơ quan thuế chấp nhận mẫu đăng ký). Quá thời hạn quy định mà chưa nộp báo cáo sử dụng hoá đơn thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Thời hạn cuối cùng phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng là ngày 10 của tháng sau (hướng dẫn tại Điểm 2.2, Mục VII, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên). Đối chiếu với quy định trên thì đơn vị nộp báo cáo sử dụng hoá đơn cùng thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế được xác định là nộp chậm Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.
Ngày gửi: 27/12/2008 - 09:37
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo