Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định như thế nào?

 |  Xem: 4.298  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/01/2009 - 15:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tại Khoản 5 Điều 1 3 Nghị định số 1 421200 51NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: "Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại" ;
- Theo quy định tại mục Vi Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2005 TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước:

"I. Nguyên tắc miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 13 Nghị định số 1 42/2005/NĐ-CP; khoản 5 được hướng dẫn cụ thể như:
1- Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưu đãi thấp hơn (miễn, giảm thấp hơn) quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì mức miễn, giảm được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP cho thời hạn miễn, giảm côn. lại. Thời hạn miễn, giảm còn lại tính theo thời gian quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP trừ đi thời gian đã được miễn, giảm trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi là dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư/đã được ghi tại Giấy phép đầu tư hoặc đã được cơ quan thuế ra quyết định miễn/giảm theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp ngày bắt đâu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nhưng từ ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, người thuê đất mới làm thủ tục xin miễn, giảm thì áp dụng quy định về miễn. giảm và các quy định khác theo Nghị định số l42/2005/NĐ-CP"... Căn cứ quy định trên thì doanh nghiệp có dự án đầu tư trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và thuộc diện được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất theo quy định tại văn bản pháp luật trước Nghị định số 142/2005/ND-CP. nếu trong thời gian được hưởng ưu đãi theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đó, dự án tiếp tục hoạt động và đáp ứng được các điều kiện về danh mục, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/1 O/2006) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất cho thời gian còn lại; Trường hợp thời hạn được hưởng ưu đãi đầu tư của đơn vị kết thúc trước ngày 25/10/2006 , thì đơn vị không được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất khi đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP.
Ngày gửi: 02/01/2009 - 15:42
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đèn lối thoát A-720
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn