Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với hoa hồng môi giới và hạch toán tài sản đối với xe gắn máy?

 |  Xem: 4.151  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/01/2009 - 10:48  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại điểm 3.3.1.1, Mục III, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, quy định: Đối với cơ quan chi trả thu nhập, việc kê khai, tạm nộp thuế hàng tháng được thực hiện như sau:

- Thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập đối với các khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập 500.000 đồng/lần trở lên mà khoản thu nhập này có từ các hoạt động đại lý hưởng hoa hồng, môi giới (kể cả tiền thưởng); tiền nhuận bút, tiền giảng dạy; tiền bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, tác phẩm; tiền thù lao do tham gia dự án, hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên; dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ tin học, dịch vụ tư vấn, thiết kế, kiến trúc, đào tạo, hoạt động biểu diễn, hoạt động thể dục thể thao và các khoản chi trả thuộc diện chịu thuế khác.

Căn cứ theo quy định trên trường hợp Công ty ký hợp đồng môi giới giới thiệu khách hàng với cá nhân trên cơ sở phần trăm (%) hoa hồng thoả thuận theo từng hợp đồng và từng cá nhân thì trước khi chi trả, công ty có trách nhiệm khấu trừ lại 10% trên tổng số tiền chi trả cho cá nhân để nộp vào Ngân sách Nhà nước.
Ngày gửi: 06/01/2009 - 10:50
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(31 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo