Khoán chi phí thay cho hóa đơn chứng từ được hướng dẫn như thế nào ?

Khoán chi phí thay cho hóa đơn chứng từ được hướng dẫn như thế nào ?
 |  Xem: 2.148  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/03/2009 - 17:33  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1. Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở):
Tại điểm 2.12 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn những khoản chi sau đây không tính vào chi phí hợp lý: "... Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước”.
Căn cứ hướng dẫn trên thì chỉ phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) không vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính mới được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Chế độ chi phụ cấp cho cán bộ, công chức đi công tác hiện nay đang được hướng dẫn cụ thể tại Mục I Thông tư số 23/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác (bao gồm tiền đi lại và tiền ở), tiền xăng xe, tiền thuê nhân công vận chuyển bốc vác trong công tác lắp đặt thiết bị viễn thông:
Xuất phát từ đặc thù hoạt động công tác lắp đặt thiết bị viễn thông của Công ty CP dịch vụ kỹ thuật viễn thông là công việc liên tục, thường xuyên trên địa bàn rộng, phân tán trên cả nước, phải làm tại những nơi ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, biên giới, hải đảo. Tính chất công việc liên tục, phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan như: thời tiết, dân cư xung quanh... Tại các địa bàn làm việc thường không có dịch vụ ăn, nghỉ, phương tiện đi lại và việc thuê mướn nhân công nên không có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.
Với chức năng và nhiệm vụ có những đặc thù như trước đây, do đó Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông tiếp tục áp dụng cơ chế khoán các khoản chi phí như : tiền công tác phí (bao gồm tiền đi lại và tiền ở), tiền xăng xe, tiền thuê nhân công vận chuyển bốc vác trong công tác lắp đặt thiết bị viễn thông ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, biên giới, hải đảo vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đề nghị Công ty phân tích, đánh giá, tổng kết lại các khoản chi phí đã được khoán trước đây để xem xét mức khoán đã xây dựng có phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp trong từng giai đoạn. Việc xây dựng cơ chế khoán phải tính toán chặt chẽ trên cơ sở định mức và đem lại hiệu quả kinh tế đã được Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam phê duyệt. Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện khoán chi phí này.
Ngày gửi: 12/03/2009 - 17:35
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo