Trường hợp nào không phải nộp thuế GTGT và miễn thuế TNDN đối với hộ kinh doanh có thu nhập thấp?

Trường hợp nào không phải nộp thuế GTGT và miễn thuế TNDN đối với hộ kinh doanh có thu nhập thấp?
 |  Xem: 1.848  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/03/2009 - 17:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức nhà nước thuộc diện không phải nộp thuế GTGT và được miễn thuế TNDN.

Sau khi Hội đồng tư vấn thuế xã, phường họp xem xét về việc miễn thuế đối với hộ có thu nhập thấp theo đơn đề nghị miễn thuế TNDN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh không phải làm đơn đề nghị miễn thuế GTGT nhưng phải làm đơn đề nghị được miễn thuế TNDN), cơ quan thuế có Thông báo tới hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuộc diện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp vì có thu nhập thấp.

Quyết định miễn (giảm) thuế cho người nộp thuế - Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính là mẫu chung được sử dụng để miễn, giảm thuế cho người nộp thuế trong các trường hợp khác nhau. Do đó đối với từng trường hợp cụ thể thì tại Điều 1 của Quyết định miễn, giảm thuế - Mẫu số 03/MGTH, cơ quan quản lý thuế sẽ ghi từng loại thuế được miễn giảm; số tiền thuế được miễn, giảm; kỳ tính thuế được miễn, giảm.

Trường hợp người nộp thuế được miễn, giảm một (1) loại thuế thì tại Điều 1 của Quyết định miễn, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH cơ quan quản lý thuế chỉ ghi tên loại thuế được miễn, giảm; số tiền thuế được miễn, giảm; kỳ tính thuế được miễn, giảm.
Trường hợp người nộp thuế được miễn, giảm nhiều loại thuế thì tại Điều 1 của Quyết định miễn, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH cơ quan quản lý thuế sẽ ghi tổng số tiền thuế được miễn, giảm và ghi chi tiết tên các loại thuế được miễn, giảm; số tiền thuế được miễn, giảm theo từng loại thuế; kỳ tính thuế được miễn, giảm.

Theo đó, thực hiện không thu thuế GTGT và miễn thuế TNDN đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thu nhập thấp thì tại Điều 1 Quyết định miễn, giảm thuế - Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính được ghi như sau:
“Điều 1. .....(họ tên người nộp thuế) có địa chỉ kinh doanh tại ....thuộc diện không phải nộp thuế GTGT và được miễn thuế TNDN với số tiền thuế được miễn là ....... đồng cho kỳ tính thuế. ....”
Ngày gửi: 12/03/2009 - 17:41
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo