Lợi nhuận tại bảng cân đối kế toán và lợi nhuận tại Báo cáo KQKD

Các anh chị cho em hỏi: Chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế" mã số 60 tại bảng Kết quả hoạt động kinh doanh và chỉ tiêu "Lợi nhuận chưa phân phối" mã số 419 tại Bảng Cân Đối Kế Toán thì hai chỉ tiêu này có bằng nhau không? Hoặc hai chi tiêu này liên quan với nhau không ạ.

Em thấy nhiều Báo cáo Tài Chính của các đơn vị trong kỳ sản xuất thi hai chi tiêu này là hai con số khác nhau mà không hiểu sự liên quan của hai chỉ tiêu này.

Nhờ các anh chị giúp đỡ. Em xin cảm ơn.
 |  Xem: 14.670  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/01/2009 - 10:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn thân mến, đây là hai chỉ tiêu khác nhau, chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế = Thu nhập chịu thuế - Số thuế đã nộp cho Nhà nước theo quy định hiện hành. Chỉ tiêu này nằm ở bảng BCKQKD, phản ánh một thời kỳ kinh doanh nhất định của doanh nghiệp, theo quý hoặc năm.

Còn chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối thì phản ảnh tại một thời điểm nhất định, kỳ báo cáo của doanh nghiệp (Bảng CĐKT) xem lúc đó doanh nghiệp còn bao nhiêu lợi nhuận chưa phân phối. Sau khi nộp thuế, lợi nhuận còn lại (lợi nhuận sau thuế) doanh nghiệp sẽ trích đưa vào các quỹ như: quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi... Số lợi nhuận còn lại sẽ chia cổ tức cho các cổ đông, nếu không chia thì đây sẽ là lợi nhuận chưa phân phối. Lợi nhuận chưa phân phối có thể là cộng dồn nhiều quý, nhiều năm (nếu công ty không chia thưởng cổ tức).
Ngày gửi: 04/01/2009 - 10:55
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đèn lối thoát A-720
Liên hệ gian hàng...
Ancom cung cấp dịch vụ kế toán, thuế
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)