Cách xử lí hóa đơn khi hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, hàng ký gửi đại lý?

 |  Xem: 8.006  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/03/2009 - 15:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1. Hàng bán bị trả lại có 2 cách: 1 là bên bán sẽ ghi hóa đơn điều chỉnh giảm, 2 là bên mua sẽ xuất hóa đơn trả lại hàng. Thông thường, người ta sử dụng cách 1.
2. Giảm giá hàng bán có 2 cách: hoặc là bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh giá trị với nội dung giảm giá hàng hoặc là đợt giao hàng cuối cùng sẽ trừ thẳng vào đơn giá luôn. Thông thường, người ta sử dụng cách 2.
3. Chiết khấu thương mại có 2 cách: hoặc là trừ thẳng vào giá trị hàng hoặc là không sử dụng hóa đơn mà chỉ có ký nhận phiếu chi chiết khấu (nhưng với điều kiện phải có văn bản rõ ràng). Thông thường, người ta sử dụng cách 2.
4. Hàng ký gửi đại lý: khi đưa hàng chỉ cần có phiếu xuất kho ký gửi và có ký nhận ký gửi (phải có hợp đồng ký gửi). Đến khi bên nhận ký gửi bán được hàng rồi và tổng kết số lượng thì khi đó bên bán mới xuất hóa đơn đúng với số lượng hàng đã bán được (không phải là hàng đã ký gửi. VD : ký gửi 100 cái, thực tế bán 80 cái thì chỉ ghi hóa đơn thu tiền bên nhận ký gửi 80 cái thôi, còn 20 cái vẫn nằm ở hàng ký gửi)
Ngày gửi: 04/03/2009 - 15:45
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)