Liên từ trong tiếng Anh

[IMG]http://2.bp.blogspot.com/_w9b8yq2N2iI/SafxybKPW5I/AAAAAAAAAvE/hwbD1Cf7UBE/s400/Conjunctions.jpg[/IMG]
[B][I][COLOR="DarkGreen"]Liên từ là từ dùng để nối hai phần, hai mệnh đề trong một câu.[/COLOR][/I][/B]

[B][I][COLOR="DarkGreen"]Sau đây là một vài ví dụ về liên từ: [/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR="DarkGreen"]Ta có thể xem xét liên từ từ 3 khía cạnh:[/COLOR][/I][/B]

[B][U]Cấu tạo:[/U][/B]

[B][I][COLOR="DarkGreen"]Liên từ gồm ba dạng chính:[/COLOR][/I][/B]

* Từ đơn
ví dụ: and, but, because, although


* Từ ghép (thường kết thúc bằng as hoặc that)
ví dụ: provided that, as long as, in order that

* Tương liên (đi cùng với trạng từ hoặc tính từ)
ví dụ: so...that

[B][U]Chức năng:[/U][/B]

[B][I][COLOR="DarkGreen"]Liên từ có 2 chức năng cơ bản:[/COLOR][/I][/B]

* [B][U]Liên từ đẳng lập[/U][/B]: được dùng để nối 2 phần trong một câu có vai trò ngữ pháp độc lập với nhau. Đó có thể là các từ đơn hoặc các mệnh đề. Ví dụ:

- Jack [U]and[/U] Jill went up the hill.
- The water was warm, [U]but[/U] I didn't go swimming.

* [B][U]Liên từ phụ thuộc[/U][/B]: được dùng để nối mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề chính của câu. Ví dụ:

- I went swimming [U]although[/U] it was cold.

[B][U]Vị trí:[/U][/B]

* [U]Liên từ đẳng lập[/U]: luôn luôn đứng giữa 2 từ hoặc 2 mệnh đề mà nó liên kết
* [U]Liên từ phụ thuộc[/U]: thường đứng đầu mệnh đề phụ thuộc.

[B]Liên từ đẳng lập[/B]

* [COLOR="DarkGreen"][B]and, but, or, nor, for, yet, so[/B][/COLOR]

Một liên từ đẳng lập nối các phần có vai trò ngữ pháp tương đương hoặc ngang bằng nhau trong câu. Một liên từ đẳng lập cho thấy các thành phần mà nó liên kết có cấu trúc và tầm quan trọng tương tự nhau

Hãy xem những ví dụ sau – 2 thành tố trong ngoặc vuông được nối với nhau bởi một liên từ đẳng lập

* I like [tea] [U]and[/U] [coffee].
* [Ram likes tea], [U]but[/U] [Anthony likes coffee].

Liên từ đẳng lập luôn đứng giữa các từ hoặc mệnh đề mà nó liên kết.

Khi một liên từ đẳng lập nối các mệnh đề độc lập thì luôn có dấu phẩy đứng trước liên từ.

* I want to work as an interpreter in the future, [U]so[/U] I am studying Russian at university.

Tuy nhiên, nếu các mệnh đề độc lập ngắn và tương tự nhau thì dấu phẩy không thực sự cần thiết:

* She is kind [U]so[/U] she helps people.

Khi “and” đứng trước từ cuối cùng trong một dãy liệt kê, thì có thể có dấu phẩy hoặc không

* He drinks beer, whisky, wine, [U]and[/U] rum.
* He drinks beer, whisky, wine [U]and[/U] rum.

Có một mẹo nhỏ để nhớ 7 liên từ ngắn và đơn giản.[B]Liên từ phụ thuộc[/B]

Phần lớn số liên từ là liên từ phụ thuộc. Một số liên từ phổ biến như:

*[B][COLOR="DarkGreen"] after, although, as, because, before, how, if, once, since, than, that, though, till, until, when, where, whether, while[/COLOR][/B]

Liên từ phụ thuộc nối mệnh đề phụ với mệnh đề chính

Hãy xem ví dụ sau:Một mệnh đề phụ thuộc “phụ thuộc” vào mệnh đề chính. Nó không thể đứng một mình như là câu độc lập được. Hãy tưởng tượng xem nếu ai đó nói với bạn “ Hello! Although it was raining”, bạn sẽ hiểu như thế nào? Vô nghĩa! Nhưng mệnh đề chính (hoặc mệnh đề độc lập) thì có thể đứng riêng một mình. Bạn sẽ hiểu rõ ý nếu có người nói rằng: “Hello! Ram went swimming.”

Liên từ phụ thuộc luôn luôn đứng ở đầu mệnh đề phụ thuộc. Nó “giới thiệu” mệnh đề phụ thuộc. Tuy nhiên, mệnh đề phụ thuộc đôi khi cũng có thể đứng sau hoặc trước mệnh đề chính. Do vậy trong tiếng Anh cũng có thể có hai cấu trúc sau:

Ram went swimming [B][U]although[/U] it was raining[/B].

[B][U]Although[/U] it was raining[/B], Ram went swimming.

[RIGHT][B][COLOR="Blue"]Nguồn: english.vietnamlearning.vn[/COLOR][/B][/RIGHT]
 |  Xem: 1.245  |  Trả lời: 0
Ngày gửi: 27/11/2009 - 00:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (0)

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này.
Trả lời