Xin bài giảng : Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông" hình học lớp 7?

Cầu cứu: mọi người cho mình xin video hoặc Flash để minh học cho bài giảng: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông" hình học lớp 7

 |  Xem: 981  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/11/2012 - 13:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tam giác vuông
2 cạnh góc vuông
cạnh huyền- góc nhọn
góc nhọn - cạnh góc vuông
cạnh huyền - cạnh góc vuông..

Ngày gửi: 22/02/2013 - 13:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.