Nhận thức, tình cảm và hành động ý chí là 3 mặt cơ bản của đời sống tâm lý con người. Hãy phân tích mối quan hệ giữa 3 mặt trên và cho ví dụ minh họa?

 |  Xem: 10.664  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/10/2010 - 15:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

3 mặt cơ bản của đời sống tâm lý con người:nhận thức,tình cảm và hành động.
sự vật hiện tượng=>nhận thức cảm tính(cảm giác và tri giác)=>trí nhớ(các quá trình của trí nhớ,quá trình quên,các loại trí nhớ)=>nhận thức lý tính(tư duy,tưởng tượng).chú ý là điều kiện của hoạt động có ý thức.=>tình cảm của nhân cách(thể hiện thái độ với sự vật hiện tượng),thông qua các quy luật của đời sống tình cảm(quy luật lây lan,pha trộn đa diện,di chuyển,thích ứng,tương phản,quy luật hình thành tình cảm)=>các mức độ của đời sống tình cảm(màu sắc xúc cảm,xúc cảm,tình cảm)=>ý chí là hình thức tâm lý điều chỉnh hành vi tích cực nhất của con người:hành động ý chí(hành động không có chủ định,hành động có chủ định),hành động tự động hóa(kỹ xảo,thói quen)=>ý chí và phẩm chất ý chí:mức độ ý chí và nội dung đạo đức.phẩm chất ý chí của nhân cách(tính mục đích,độc lập,quyết đoán,kiên trì,tự chủ).
chúng ta nghiên cứu 3 mặt cơ bản của đời sống tâm lý con người đó là nhận thức,tình cảm và hành động.chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau,liên quan và ảnh hưởng lẫn nhau.trong đó nhận thức là tiền đề của hoạt động tình cảm và hành động.ngược lại tình cảm và hành động gắn liền với hoạt động nhận thức,kết hợp với nhau và dưới tác động của ý thức làm cho con người có những đặc điểm tâm lý riêng biệt,ổn định như nhu cầu,hứng thú,lý tưởng,thế giới quan,tích cách,khí chất.đây là những hiện tượng tâm lý đặc trưng cho giá trị xã hội của con người gọi là nhân cách con người.
thân!

Ngày gửi: 17/12/2012 - 14:21
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(6 lượt cảm ơn)