Hội nghị trung ương lần thứ 1 diễn ra khi nào ?

 |  Xem: 2.158  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 17/12/2008 - 09:51  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

tháng 3 / 1951 !
Ngày gửi: 17/12/2008 - 09:52
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Từ ngày 14 đến ngày 31-10-1930)
Tháng 4-1930, đồng chí Trần Phú sau thời gian học tập ở Liên Xô đã trở về nước hoạt động. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Trần Phú tham gia Ban Chấp hành Trung ương lâm thời và được phân công cùng Ban Thường vụ Trung ương chuẩn bị Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương và dự thảo bản Luận cương chính trị.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương diễn ra từ ngày 14 đến ngày 31-10-1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), do đồng chí Trần Phú chủ trì, đã thông qua Nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ cần kíp của Đảng, dự thảo Luận cương chính trị của Đảng, Điều lệ các tổ chức quần chúng. Theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Hội nghị đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức của Đảng, trong đó có Trần Phú, Nguyễn Trọng Nhã, Trần Văn Lan, Nguyễn Phong Sắc, Ngô Đức Trì*,... Ban Thường vụ Trung ương gồm có Trần Phú, Ngô Đức Trì và Nguyễn Trọng Nhã. Đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư.
Ngày gửi: 20/12/2008 - 16:00
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Giấy phân trang Marker (010704)
Liên hệ gian hàng...
Giấy đánh dấu trang Stick-Notes (010701)
Liên hệ gian hàng...
Phân trang nilon Pronoti (010700)
Liên hệ gian hàng...
Hồ khô TL 8 gram
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)