Bản chất của CNXH là gì?

   MÌNH ÔN THI CHÍNH TRỊ THÌ GẶP PẢI CÂU HỎI   "BẢN CHẤT CỦA CNXH LÀ GÌ?

AI PRO GIÚP MÌNH VỚI   (AH PRO NHỚ LÀ BẢN CHẤT CHỨ KO PẢI ĐẶC TRƯNG NHA)

MINH THANK TRC NHA...!

 |  Xem: 12.567  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/06/2011 - 12:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

... Từ các phương thức tiếp cận, sự định nghĩa, luận giải nội hàm phong phú, đa diện của khái niệm chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh, có thể thấy nổi lên những đặc trưng bản chất tổng quát của chủ nghĩa xã hội với tư cách một chế độ xã hội:

- Chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội có lực lượng sản xuất phát triển cao, gắn liền với sự phát triển tiến bộ khoa học-kĩ thuật và văn hóa.

- Nền kinh tế của chủ nghĩa xã hội là chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất và thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động.

- Chủ nghĩa xã hội có chế độ chính trị dân chủ, Nhà nước là của dân, do dân và vì dân, dựa trên khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công - nông - trí thức do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

- Chủ nghĩa xã hội có hệ thống quan hệ xã hội lành mạnh, công bằng, bình đẳng, không có bóc lột, áp bức, con người được giải phóng và có điều kiện phát triển toàn diện, có sự hài hòa trong phát triển của xã hội và tự nhiên.

- Chủ nghĩa xã hội là của nhân dân, do nhân dân tự xây dựng lấy.

Những đặc trưng này bao quát tất cả các mặt của đời sống xã hội : lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội, thiên nhiên và con người. Các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội chứa đựng trong đó một hệ thống các giá trị đặc thù, mà giá trị trung tâm là con người với các nhu cầu lợi ích của nó. Vì lấy con người làm mục tiêu phát triển, chủ nghĩa xã hội theo quan niệm Hồ Chí Minh là chủ nghĩa xã hội của con người, vì con người.

Chế độ xã hội đó mang bản chất dân chủ và nhân đạo nhất trong tiến trình vận động của xã hội loài người. Có thể coi đây là mô hình cấu trúc chủ nghĩa xã hội theo quan niệm Hồ Chí Minh.

Ngày gửi: 13/06/2011 - 10:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bộ bảng tên và dây đeo
Liên hệ gian hàng...
Mực bút lông bảng TL WBI-01
Liên hệ gian hàng...
Lau bảng nhỏ
Liên hệ gian hàng...