Thế nào được gọi là năm nhuận?

 |  Xem: 11.499  |  Trả lời: 6
Ngày gửi: 25/05/2009 - 20:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (6)

Năm nhuận là năm chia hết cho 4, trong năm nhuận tháng 2 có 29 ngày. Như vậy năm nhuận sẽ có 366 ngày và cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận.
Ngày gửi: 25/05/2009 - 20:46
Trích dẫn:
Từ bài viết của cntt_k3c
Năm nhuận là năm chia hết cho 4, trong năm nhuận tháng 2 có 29 ngày. Như vậy năm nhuận sẽ có 366 ngày và cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận.

Đó là năm dương lịch. Năm âm lịch nhuận thì có 13 tháng, còn năm đó nhuận vào tháng nào thì mình ko bít vì quy luật của nó rất phức tạp
Ngày gửi: 25/05/2009 - 21:37
Nếu là Dương lịch thì năm nhuận là năm có 366 ngày, còn nếu là Âm lịch thì năm nhuận là năm có 13 tháng.
Ngày gửi: 26/09/2009 - 16:01

Ai xinh vào lăm nhuận thì 4 lăm sn 1 nần 

Ngày gửi: 22/08/2011 - 08:30

Chính xác thì:

1. Năm chia hết cho 4, nhưng không chia hết cho 100 thì chắc chắn là năm nhuận.

2. Năm chia hết cho 4, chia hết cho 100 và chia hết cho 400 thì là năm nhuận.

Ví dụ: năm 2008 chia hết cho 4, nhưng không chia hết cho 100 => năm nhuận.

Năm 1600, năm 2000 chia hết cho 4, chia hết cho 100, chia hết cho 400 => năm nhuận.

Năm 1900 tuy chia hết cho 4, chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400 => không phải năm nhuận.

Ngày gửi: 19/11/2012 - 09:36

Nam 2012 chi chia het cho 4 sao van nhuận

 

Ngày gửi: 08/01/2013 - 20:41
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)