Khôi phục lại Icon của Internet Explorer bị lỗi trong Windows XP như thế nào ạ?

 |  Xem: 6.296  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/02/2008 - 12:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Khôi phục lại Icon của Internet Explorer bị lỗi trong Windows XP bạn cần làm như sau :
1. Mở NotePad tạo một file , ví dụ có tên là : ResIcon.reg , với nội dung dưới đây :
Trích dẫn:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
policies\NonEnum]"{871c5380-42a0-1069-a2ea-08002b30309d}"=-

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
policies\NonEnum]"{871c5380-42a0-1069-a2ea-08002b30309d}"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
HideDesktopIcons\NewStartPanel]
"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
HideDesktopIcons\ClassicStartMenu]
"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\
{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\ShellFolder]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\
{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\ShellFolder]

"Attributes"=dword:00000024
"HideFolderVerbs"=""
"WantsParseDisplayName"=""
"HideOnDesktopPerUser"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer]"NoInternetIcon"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer]"NoInternetIcon"=-

2. Bạn lưu lại file trên và chạy trực tiếp
3. Khởi động lại máy tính

Mời bạn ghé thăm: ..::VnPrice::..
Ngày gửi: 12/02/2008 - 14:13
Trả lời