Khôi phục lại Icon của Internet Explorer bị lỗi trong Windows XP như thế nào ạ?

 |  Xem: 6.339  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/02/2008 - 12:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Khôi phục lại Icon của Internet Explorer bị lỗi trong Windows XP bạn cần làm như sau :
1. Mở NotePad tạo một file , ví dụ có tên là : ResIcon.reg , với nội dung dưới đây :
Trích dẫn:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
policies\NonEnum]"{871c5380-42a0-1069-a2ea-08002b30309d}"=-

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
policies\NonEnum]"{871c5380-42a0-1069-a2ea-08002b30309d}"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
HideDesktopIcons\NewStartPanel]
"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
HideDesktopIcons\ClassicStartMenu]
"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\
{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\ShellFolder]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\
{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\ShellFolder]

"Attributes"=dword:00000024
"HideFolderVerbs"=""
"WantsParseDisplayName"=""
"HideOnDesktopPerUser"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer]"NoInternetIcon"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer]"NoInternetIcon"=-

2. Bạn lưu lại file trên và chạy trực tiếp
3. Khởi động lại máy tính

Mời bạn ghé thăm: ..::VnPrice::..
Ngày gửi: 12/02/2008 - 14:13
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)