Đánh số thứ tự cho một danh sách trong Excel ?

Đánh số thứ tự cho một danh sách trong Excel ?
 |  Xem: 57.519  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/05/2008 - 09:39  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Cách nhanh nhất mà lâu nay dân kẹp giấy vẫn thường làm là tại cell đầu tiên gõ số 1, cell tiếp

theo gõ số 2, quét chọn cả hai cell vừa gõ rồi nắm cái handle của cell thứ hai mà kéo cho đến

cuối dãy muốn đánh số thứ tự.

Cách thứ hai căn cơ hơn, phòng khi bạn vẫn cứ muốn tự động điền số thứ tự trong khi chuột bị

sự cố. Chọn cell đầu tiên nhập vào đó giá trị là 1 và chọn luôn cell hiện hành.

Vào menu Edit - Fill - Series, chọn Row hoặc Columns trong Series in, nhập số 1 trong hộp Step

value, nhập số cuối cùng của dãy trong hộp Stop value rồi nhấn OK.

Cách thứ ba do các vọc sĩ nghĩ ra, tiện lợi hơn khi bảng biểu thường được bổ sung, sửa đổi

bằng cách chèn hoặc xóa dòng, cột. Ở cell thứ nhất (có địa chỉ ví dụ là A4) gõ số 1, cell thứ hai

(địa chỉ A5) gõ = A4+1. Nắm handle của cell A5 kéo đến cuối dãy. Sau này khi chèn thêm hoặc

xóa bớt dòng, bạn chỉ cần kéo để sao chép công thức chỗ bị đứt đoạn thôi chứ không cần kéo

xuống cuối dãy, mất thời giờ.
Ngày gửi: 28/05/2008 - 09:40
Trả lời