Đị chỉ broadcast là gì? cách xách định địa chỉ broadcast?

 |  Xem: 5.494  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/07/2009 - 12:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Địa chỉ broadcast là một địa chỉ mà khi thông tin gửi tới địa chỉ đó sẽ được gửi đến toàn bộ các máy trong mạng
Ngày gửi: 30/07/2009 - 12:43
Trả lời