Tôi có một văn bản trong Word , phần ngày tháng theo kiểu MMMM DD, YYYY tôi muốn chuyển thành dạng DD MMMM YYYY như thế nào??

 |  Xem: 4.263  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 11/02/2008 - 09:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Để chuyển dạng ngày tháng từ kiểu MMMM DD, YYYY thành DD MMMM YYYY chúng ta cần tạo và chạy Macro với nội dung như sau :
Trích dẫn:
Sub ChangeDateFormatWithReplaceCommand()
Dim myMonth(1 To 12) As String
myMonth(1) = "January"
myMonth(2) = "February"
myMonth(3) = "March"
myMonth(4) = "April"
myMonth(5) = "May"
myMonth(6) = "June"
myMonth(7) = "July"
myMonth(8) = "August"
myMonth(9) = "September"
myMonth(10) = "October"
myMonth(11) = "November"
myMonth(12) = "December"
For i = 1 To 12
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = "(" & myMonth(i) & ")" & " ([0-9]{1,2}),"
.Replacement.Text = "\2 \1"
.Forward = True
.Wrap = wdFindAsk
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = True
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Next i
End Sub

Mời bạn ghé thăm: ..::VnPrice::..
Ngày gửi: 11/02/2008 - 09:39

Định dạng trên toàn hệ thông luôn nhé. Bạn vào Start -> Control Panel -> Region and Language -> Cútomize Format -> Date để chỉnh theo định dạng mà bạn cần chỉnh -> apply
Nó sẽ điều chỉnh toàn bộ ngày tháng trong hệ thông máy tính của bạn cũng như trong toàn bộ các file world luôn.
Thân

Ngày gửi: 11/12/2012 - 09:00

bạn bôi đen rồi vào Insert => date time

tinh chỉnh cho phù hợp với ý bạn

 

Ngày gửi: 12/12/2012 - 13:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8. Phiên bản căn bản"
Liên hệ gian hàng...
Phần Mềm Quản Lý Và Thu Phí Kho Bãi Giữ Xe Ôtô Tự Động
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)