Add font vào máy tính bằng cách nào?

 |  Xem: 5.538  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/10/2010 - 15:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn phải dow font bạn cần về nếu nó nèn thig giải nén ra nha....rùi...
     Bạn có thể làm 1 trong 2 cách:
                 - Mở Control panel, mở folder Font, chọn File install new font, sau đó browse đến nơi lưu bộ font để add nó vào máy (nhớ unrar bộ font này trước).
                 - Copy toàn bộ font, paste vào folder C:windowsfont.

Ngày gửi: 27/10/2010 - 15:14
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.