Cách gửi tài liệu qua Email như thế nào?

 |  Xem: 14.804  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/12/2008 - 10:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể sử dụng chức năng đính kèm của các hộp thư như Gmal hay Yahoo,... Bên dưới của các tiêu đề thường có dòng chữ Đính kèm...
hoặc bạn chọn Attach a file, rồi duyệt tìm file cần gửi. Đó là 1 file bất kì!
Ngày gửi: 08/12/2008 - 10:33
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thẻ 622Pro
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)