Viết chương trình tính tổng của hai ma trận ?

Em đang cần gấp , mai kiểm tra , giúp em với .
 |  Xem: 2.112  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/12/2009 - 09:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
void congmt(float a[][10],float b[][10],float c[][10],int hang,int cot);
void nhapmt(float a[][10],int hang,int cot);
void inmt(float a[][10],int hang,int cot);
void main()
{
system("color 3e");
float a[10][10],b[10][10],c[10][10];
int hang1,cot1;

cout<<"Moi ban nhap vao ma tran a: n";
cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran a: ";
cin>>hang1;
cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran a: ";
cin>>cot1;
nhapmt(a,hang1,cot1);
inmt(a,hang1,cot1);

int hang2,cot2;
cout<<"Moi ban nhap vao ma tran b: n";
do
{
cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran b: ";
cin>>hang2;
}while(hang2 != hang1);
do
{
cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran b: ";
cin>>cot2;
}while(cot2 != cot1);
nhapmt(b,hang2,cot2);
inmt(b,hang2,cot2);

cout<<"nVay tong cua hai ma tran a,b la: n";
congmt(a,b,c,hang1,cot1);
inmt(c,hang1,cot1);
getch();
}

void congmt(float a[][10],float b[][10],float c[][10],int hang,int cot)
{
for (int i=0; i<hang; i++)
for (int j=0; j<cot; j++)
c[j] = a[j] + b[j];
}

void nhapmt(float a[][10],int hang,int cot)
{
for(int i = 0;i < hang;i++)
{
for(int j = 0; j < cot; j++)
{
cout<<"Nhap vao phan tu ["<<i<<";"<< j<<"]: ";
cin>>a[j];
}
}
}

void inmt(float a[][10],int hang,int cot)
{
for(int i = 0; i < hang; i++)
{
for(int j = 0; j < cot; j++)
{
cout<<a[j]<<"t" ;
}
cout<<endl;
}
}
Ngày gửi: 03/12/2009 - 09:57
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)