Hỏi về hàm đồ họa GDI trong VS C++?

Co ai biết về GDI giúp mình với, mình đang bắt đầu học
 |  Xem: 986  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/07/2008 - 13:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Một số hàm vẽ cơ bản

+ Đặt giá trị màu crColor tại một pixel có tọa độ (x,y).
COLORREF SetPixel (HDC hdc, int x, int y. COLORREF crColor)

+ Trả về giá trị màu tại một pixel có tọa độ (x,y).
COLORREF GetPixel (HDC hdc, int x, int y)
COLORREF : là một DWORD chứa 3 thành phần R, G, B để biểu diễn màu. Bạn có thể dùng macro RGB(red,green,blue) để tạo màu.
Sau đây là một số màu hay sử dụng :
RGB(0,0,0) : đen
RGB(13,13,13) : xám
RGB(0,255,0) : xanh lá cây
RGB(255,255,255) : trắng
RGB(255,0,0) : đỏ
RGB(0,0,255) : xanh dương
Ngày gửi: 30/07/2008 - 13:03
Trả lời