Hỏi về hàm đồ họa GDI trong VS C++?

Co ai biết về GDI giúp mình với, mình đang bắt đầu học
 |  Xem: 1.001  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/07/2008 - 13:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Một số hàm vẽ cơ bản

+ Đặt giá trị màu crColor tại một pixel có tọa độ (x,y).
COLORREF SetPixel (HDC hdc, int x, int y. COLORREF crColor)

+ Trả về giá trị màu tại một pixel có tọa độ (x,y).
COLORREF GetPixel (HDC hdc, int x, int y)
COLORREF : là một DWORD chứa 3 thành phần R, G, B để biểu diễn màu. Bạn có thể dùng macro RGB(red,green,blue) để tạo màu.
Sau đây là một số màu hay sử dụng :
RGB(0,0,0) : đen
RGB(13,13,13) : xám
RGB(0,255,0) : xanh lá cây
RGB(255,255,255) : trắng
RGB(255,0,0) : đỏ
RGB(0,0,255) : xanh dương
Ngày gửi: 30/07/2008 - 13:03
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)