Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
3 thành viên trả lời
batdongsan tritue9056 liv3rp00lvn Trả lời cuối cùng: 18/08/2008
Thành viên tích cực nhất
 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Em có Bài tập về xâu kí tự. Các bác giúp em với

   tuyendung_02 18/08/2008 - 13:45

   Em có bài này mong các bác hướng dẫn giúp em. Nhập 1 chuỗi từ , in ra số lần xuất nhiều nhất của 1 kí tự trong chuỗi.
   VD: Nhập chuỗi là: nguyen van thì kí tự "n" xuất hiện nhiều nhất trong chuỗi, in số lần xuất hiện ra và kí tự đó ra.
   Mong các bác giúp em
   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   3597
   Trả lời (3)

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   batdongsan

   18/08/2008 - 13:50
   1. Khai báo 2 mảng m1, m2.
   a. Mảng 1 lưu các ký tự xuất hiện trong xâu, bỏ qua ký tự lặp (nếu là ASCII từ bàn phím thì trên lý thuyết mảng chỉ có tối đa 256 phần tử, mặc dầu sẽ không bao giờ tới được).
   b. Mảng 2 lưu tần số xuất hiện của ký tự trong xâu được nhập đó.

   2. Duyệt xâu từ đầu đến cuối xau i=0,length-1, đồng thời đẩy từng ký tự nếu chưa có vào mảng 1, bằng cách tìm xau trong m1 m1[j]=xau, khởi tạo tần số xuất hiện m2[j]=0, nếu có cập nhật tần số xuất hiện m2[j]=m2[j]+1.

   3. Một vòng lặp tìm max trong m2 có chỉ số k, in ra kết quả ký tự m1[k] có tần số xuất hiện m2[k] lớn nhất. Có thể gộp bước này vào bước 2 luôn để xác định max cho tối ưu, nhưng code viết sẽ hơi khó đọc.
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   luan

   29/11/2009 - 11:41
   // Nhap vao mot mang va tim gia tri xuat hien nhieu nhat
   #include <iostream.h>
   int main()
   {
   int n,i,j,a[100],b[100],dem=0,demtg=0,tg1,tg2,so;
   cout<<"Nhap n: ";cin>>n;
   for (i=0; i<=n-1;i++)
   {
   cout<<"Nhap phan tu thu "<<i<<" cua mang: ";cin>>a;
   }
   for (i=0; i<=n-1;i++)
   {
   dem=0;
   for (j=i; j<=n-1;j++)
   if (a[j]==a) {dem++;tg1=j;}
   if(dem>demtg) {demtg=dem; so=0;b[0]=a;}
   else
   if(dem==demtg)
   { so++;
   b[so]=a;
   }
   }
   so++;
   cout<<"Gia tri xuat hien nhieu nhat la :";
   for (i=0;i<so;i++)
   cout<<b<<" ";
   cout<<" xuat hien "<<demtg<<" lan";


   }
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   Nguyễn Mạnh Linh

   16/03/2012 - 22:42

   PROGRAM DKT;
   USES crt;
   VAR S:STRING;
   i,n,j,max:INTEGER;
   A:ARRAY[-100..100] OF INTEGER;
   B:ARRAY[-100..100] OF BOOLEAN;
   BEGIN
   write('Moi nhap xau S: ');
   readln(S);
   i:=1;
   A[1]:=0;
   n:=length(S);
   FOR j:=1 TO 100 DO B[j]:=TRUE;
   WHILE i<=n DO
   BEGIN
   FOR j:= n DOWNTO i DO
   IF B[j] THEN
   IF S[j]=S[i] THEN
   BEGIN
   A[i]:=A[i]+1;
   B[j]:=FALSE;
   END;
   i:=i+1;
   WHILE B[i]=FALSE DO
   i:=i+1;
   END;
   max:=0;
   FOR j:=1 TO n DO
   IF max
   FOR j:=1 TO n DO
   IF a[j]=max THEN
   writeln(S[j],' xuat hien nhieu nhat vs ',max,' lan');
   readln;
   END.
   PROGRAM DKT;
   USES crt;
   VAR S:STRING;
   i,n,j,max:INTEGER;
   A:ARRAY[-100..100] OF INTEGER;
   B:ARRAY[-100..100] OF BOOLEAN;
   BEGIN
   write('Moi nhap xau S: ');
   readln(S);
   i:=1;
   A[1]:=0;
   n:=length(S);
   FOR j:=1 TO 100 DO B[j]:=TRUE;
   WHILE i<=n DO
   BEGIN
   FOR j:= n DOWNTO i DO
   IF B[j] THEN
   IF S[j]=S[i] THEN
   BEGIN
   A[i]:=A[i]+1;
   B[j]:=FALSE;
   END;
   i:=i+1;
   WHILE B[i]=FALSE DO
   i:=i+1;
   END;
   max:=0;
   FOR j:=1 TO n DO
   IF max
   FOR j:=1 TO n DO
   IF a[j]=max THEN
   writeln(S[j],' xuat hien nhieu nhat vs ',max,' lan');
   readln;
   END.
   PROGRAM DKT;
   USES crt;
   VAR S:STRING;
   i,n,j,max:INTEGER;
   A:ARRAY[-100..100] OF INTEGER;
   B:ARRAY[-100..100] OF BOOLEAN;
   BEGIN
   write('Moi nhap xau S: ');
   readln(S);
   i:=1;
   A[1]:=0;
   n:=length(S);
   FOR j:=1 TO 100 DO B[j]:=TRUE;
   WHILE i<=n DO
   BEGIN
   FOR j:= n DOWNTO i DO
   IF B[j] THEN
   IF S[j]=S[i] THEN
   BEGIN
   A[i]:=A[i]+1;
   B[j]:=FALSE;
   END;
   i:=i+1;
   WHILE B[i]=FALSE DO
   i:=i+1;
   END;
   max:=0;
   FOR j:=1 TO n DO
   IF max
   FOR j:=1 TO n DO
   IF a[j]=max THEN
   writeln(S[j],' xuat hien nhieu nhat vs ',max,' lan');
   readln;
   END.
   PROGRAM DKT;
   USES crt;
   VAR S:STRING;
   i,n,j,max:INTEGER;
   A:ARRAY[-100..100] OF INTEGER;
   B:ARRAY[-100..100] OF BOOLEAN;
   BEGIN
   write('Moi nhap xau S: ');
   readln(S);
   i:=1;
   A[1]:=0;
   n:=length(S);
   FOR j:=1 TO 100 DO B[j]:=TRUE;
   WHILE i<=n DO
   BEGIN
   FOR j:= n DOWNTO i DO
   IF B[j] THEN
   IF S[j]=S[i] THEN
   BEGIN
   A[i]:=A[i]+1;
   B[j]:=FALSE;
   END;
   i:=i+1;
   WHILE B[i]=FALSE DO
   i:=i+1;
   END;
   max:=0;
   FOR j:=1 TO n DO
   IF max
   FOR j:=1 TO n DO
   IF a[j]=max THEN
   writeln(S[j],' xuat hien nhieu nhat vs ',max,' lan');
   readln;
   END.
   PROGRAM DKT;
   USES crt;
   VAR S:STRING;
   i,n,j,max:INTEGER;
   A:ARRAY[-100..100] OF INTEGER;
   B:ARRAY[-100..100] OF BOOLEAN;
   BEGIN
   write('Moi nhap xau S: ');
   readln(S);
   i:=1;
   A[1]:=0;
   n:=length(S);
   FOR j:=1 TO 100 DO B[j]:=TRUE;
   WHILE i<=n DO
   BEGIN
   FOR j:= n DOWNTO i DO
   IF B[j] THEN
   IF S[j]=S[i] THEN
   BEGIN
   A[i]:=A[i]+1;
   B[j]:=FALSE;
   END;
   i:=i+1;
   WHILE B[i]=FALSE DO
   i:=i+1;
   END;
   max:=0;
   FOR j:=1 TO n DO
   IF max
   FOR j:=1 TO n DO
   IF a[j]=max THEN
   writeln(S[j],' xuat hien nhieu nhat vs ',max,' lan');
   readln;
   END.
   PROGRAM DKT;
   USES crt;
   VAR S:STRING;
   i,n,j,max:INTEGER;
   A:ARRAY[-100..100] OF INTEGER;
   B:ARRAY[-100..100] OF BOOLEAN;
   BEGIN
   write('Moi nhap xau S: ');
   readln(S);
   i:=1;
   A[1]:=0;
   n:=length(S);
   FOR j:=1 TO 100 DO B[j]:=TRUE;
   WHILE i<=n DO
   BEGIN
   FOR j:= n DOWNTO i DO
   IF B[j] THEN
   IF S[j]=S[i] THEN
   BEGIN
   A[i]:=A[i]+1;
   B[j]:=FALSE;
   END;
   i:=i+1;
   WHILE B[i]=FALSE DO
   i:=i+1;
   END;
   max:=0;
   FOR j:=1 TO n DO
   IF max
   FOR j:=1 TO n DO
   IF a[j]=max THEN
   writeln(S[j],' xuat hien nhieu nhat vs ',max,' lan');
   readln;
   END.

   PROGRAM DKT;

   USES crt;

   VAR S:STRING;

   i,n,j,max:INTEGER;

   A:ARRAY[-100..100] OF INTEGER;

   B:ARRAY[-100..100] OF BOOLEAN;

   BEGIN

   write('Moi nhap xau S: ');

   readln(S);

   i:=1;

   A[1]:=0;

   n:=length(S);

   FOR j:=1 TO 100 DO B[j]:=TRUE;

   WHILE i<=n DO

   BEGIN

   FOR j:= n DOWNTO i DO

   IF B[j] THEN

   IF S[j]=S[i] THEN

   BEGIN

   A[i]:=A[i]+1;

   B[j]:=FALSE;

   END;

   i:=i+1;

   WHILE B[i]=FALSE DO

   i:=i+1;

   END;

   max:=0;

   FOR j:=1 TO n DO

   IF max

   BEGIN max:=a[j];

   i:=j;

   END;

   FOR j:=1 TO n DO

   IF a[j]=max THEN

   writeln(S[j],' xuat hien nhieu nhat vs ',max,' lan');

   readln;

   END.

   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm