Trong C#, làm sao để chuyển từ 1 chuỗi sang 1 mảng ký tự?

 |  Xem: 5.932  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/09/2008 - 11:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trong chương trình viết bằng ngôn ngữ C#, để miêu tả các chuỗi văn bản, ta thường dùng biến thuộc kiểu string hay String. string hay String là các class đối tượng có sẵn trong môi trường .Net được dùng để quản lý chuỗi văn bản. Để chuyển chuỗi sang 1 mảng ký tự, bạn có thể gọi tác vụ ToCharArray() của biến string hay String. Thí dụ sau là đoạn code C# demo việc chuyển chuỗi sang mảng các ký tự:

//khai báo các biến cần dùng
int i;
char[] buf;
char ch;
String sbuf = "Nguyễn Văn Hiệp";
//hoặc: string sbuf = "Nguyễn Văn Hiệp";
//chuyển chuỗi thành mảng ký tự
buf = sbuf.ToCharArray();
//duyệt từng ký tự trong mảng
for (i = 0; i < sbuf.Length; i++) {
ch = buf; //đọc ký tự thứ i và gán vào biến ch
}
Nếu chỉ cần truy xuất đọc từng ký tự trong chuỗi, ta không nhất thiết phải chuyển chuỗi sang mảng ký tự mà có thể dùng cú pháp đơn giản như sau:
ch = sbuf; //đọc ký tự thứ i trong chuỗi và gán vào biến ch
Ngày gửi: 22/09/2008 - 11:41
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)