Di chuyển nhanh trong Word ?

Di chuyển nhanh trong Word !! !! !!
 |  Xem: 1.105  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/05/2008 - 14:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Khi bạn làm việc với văn bản quá dài , việc di chuyển tới các vùng cần tìm thật là khó khăn .

Phần mềm Word đã cung cấp sẵn cho chúng ta lệnh Go To với các tham số SxPyLz , với x là số

thứ tự của vùng (Section) cần nhãy đến , y là số thứ tự của trang (Page) cần nhãy đến và z là số

thứ tự của dòng (Line) cần nhãy đến .

Bạn gọi lệnh Go To bằng phím F5 hoặc bấm Ctrl - G . Ví dụ bạn nhập vào s1p5112 rồi bấm Enter

, chương trình sẽ di chuyển tới vùng 1 trang 5 dòng 12 .
Ngày gửi: 28/05/2008 - 14:10
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Windows Svr Std 2003 R2 32-bit/x64 English Disk Kit MVL CD
Liên hệ gian hàng...