Di chuyển nhanh trong Word ?

Di chuyển nhanh trong Word !! !! !!
 |  Xem: 1.121  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/05/2008 - 14:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Khi bạn làm việc với văn bản quá dài , việc di chuyển tới các vùng cần tìm thật là khó khăn .

Phần mềm Word đã cung cấp sẵn cho chúng ta lệnh Go To với các tham số SxPyLz , với x là số

thứ tự của vùng (Section) cần nhãy đến , y là số thứ tự của trang (Page) cần nhãy đến và z là số

thứ tự của dòng (Line) cần nhãy đến .

Bạn gọi lệnh Go To bằng phím F5 hoặc bấm Ctrl - G . Ví dụ bạn nhập vào s1p5112 rồi bấm Enter

, chương trình sẽ di chuyển tới vùng 1 trang 5 dòng 12 .
Ngày gửi: 28/05/2008 - 14:10
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Windows Svr Std 2003 R2 32-bit/x64 English Disk Kit MVL CD
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)