Phân quyền admin và user?

Mình đang tập làm web Cho mình hỏi làm sao khi đăng nhập quyền Ad thì ta đc toàn quyền còn uer thì chỉ đc phép xem?? Bạn nào có code trang login & registry thì cho mình nhé! Mình cảm ơn nhiều!
 |  Xem: 2.746  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/08/2008 - 13:54  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

định như sau: user.quyen== 1 thì đó là Admin, user.quyen == 0 thì đó là user
2) Bây giờ ở trong trang đăng nhập:(bạn cần select cả user.quyen của người ta đó là 1 hay 0 để xác định đó là admin hay user) Khi đăng nhập thành công thì bạn cần tạo ra một session và gán giá trị cho nó bằng chính cái user.quyen
Quy định thế này: Bạn xác định nếu người đăng nhập là Admin (Dựa vào user.quyen) thì gán session với giá trị là: 1 Ví dụ: session("DangNhap") = 1
Bạn xác định nếu người đăng nhập là User (Dựa vào user.quyen) thì gán session với giá trị là 0 Ví dụ: session("DangNhap") = 0
3) Chỉ còn lại vấn đề phân quyền: Trong trang cần phân quyền bạn xác định người đăng nhập vào là Admin hay user bằng cách dựa vào biến session("DangNhap"). Xét nếu nó có giá trị là 1 thì đó là Admin và ngược lại.
- Phía Web khi xác định Admin hay User xong bạn có thể tùy chỉnh nội dung cho phù hợp với quyền của họ. Ví dụ thế này: Nếu là Admin thì cho hiển thị menu: Xóa. Nếu là user thì bỏ menu Xóa đi (gần đúng với yêu cầu của bạn)
Ví dụ code thế này: if session("DangNhap")==1 respose ("Xóa") end if
Ngày gửi: 20/08/2008 - 13:55
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vu tư vấn và thiết kế Website
Liên hệ gian hàng...
Web Pro
Liên hệ gian hàng...
Web Small
Liên hệ gian hàng...
Web Khuyến mãi
7.000.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)