Nhà được mua bán bằng giấy viết tay thì khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có gặp rắc rối gì không và hình thức đóng thuế như thế nào?

 |  Xem: 12.956  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 19/11/2008 - 10:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai có hai trường hợp:

- Trường hợp nhà đất mua bán, chuyển nhượng bằng giấy viết tay trước ngày 1/7/2004 thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đủ điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 6 điều 50 của Luật Đất đai.

- Trường hợp nhà đất mua bán, chuyển nhượng bằng giấy tay sau ngày 1/7/2004 thì phải thực hiện đúng các thủ tục đăng ký mua bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Nghĩa vụ tài chính phải thực hiện khi mua bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất bao gồm thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với tổ chức, thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, lệ phí trước bạ, các loại phí về trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính (nếu có), tiền sử dụng đất (nếu thuộc trường hợp phải nộp). Tiền sử dụng đất phải nộp trong các trường hợp sau:

- Nếu người chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 50 của Luật Đất đai thì không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở của địa phương, phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích ngoài hạn mức giao đất ở của địa phương.

- Nếu người chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 6, điều 50 của Luật Đất đai thì phải nộp tiền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích.

- Nếu người chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đang ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất còn nợ.
Ngày gửi: 19/11/2008 - 10:55

Chào bạn!

Mình bên Công ty luật tại TP. HCM

mình xin trả lời câu hỏi bạn như sau

nhà bạn tuy mua bán bằng giấy tay nhưng nếu nó xảy ra trước ngày 01/7/2004 thì vẫn hợp thức hoá bình thường

Bạn có thể gọi trực tiếp mình để được tư vấn

Mr Hiếu ĐT: 0928 699 779

 

Ngày gửi: 16/11/2010 - 09:05
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.