Cách tải hình nền trong PowerPoint?

Tư vấn cho em?
 |  Xem: 11.174  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 29/06/2009 - 16:34  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Nhấp chuột phải vào hình cần lấy về - - - -> chọn "Save picture As ...." và save vào thư mục My pictures của máy bạn.
Ngày gửi: 29/06/2009 - 16:36
Click chuột phải, chọn Save Background As ---> chỉ đường dẫn thư mục của bạn cần lưu, sau đó nhấn Save

Ngày gửi: 29/06/2009 - 21:58
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)