Cách tải hình nền trong PowerPoint?

Tư vấn cho em?
 |  Xem: 11.143  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 29/06/2009 - 16:34  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Nhấp chuột phải vào hình cần lấy về - - - -> chọn "Save picture As ...." và save vào thư mục My pictures của máy bạn.
Ngày gửi: 29/06/2009 - 16:36
Click chuột phải, chọn Save Background As ---> chỉ đường dẫn thư mục của bạn cần lưu, sau đó nhấn Save

Ngày gửi: 29/06/2009 - 21:58
Trả lời