Người lao động bị sa thải vì nghỉ việc không có lý do trong một tháng là bao nhiêu ngày ?

 |  Xem: 3.055  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/09/2008 - 15:27  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 1994, được sửa đổi bổ sung năm 2002, chúng tôi trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được áp dụng trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 85.
Trường hợp xử lý kỷ luật sa thải do người lao động tự ý bỏ việc, thì số ngày người lao động tự ý bỏ việc là năm (05) ngày cộng dồn trong một tháng hoặc hai mươi (20) ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng (điểm c, khoản 1 Điều 85).
Ngày gửi: 18/09/2008 - 15:29
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)