Hỏi về việc nộp thuế của doanh nghiệp phát triển phần mềm ?

Doanh nghiệp vừa sản xuất phần mềm vừa kinh doanh thương mại có phải kê khai hóa đơn đầu vào của hoạt động sản xuất phần mềm và nộp cho cơ quan thuế không ?
 |  Xem: 1.052  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/12/2008 - 15:35  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trong câu hỏi bạn không nói rõ doanh nghiệp bạn sản xuất phần mềm cung ứng cho các đối tượng tiêu dùng tại Việt nam hay xuất khẩu. Tuy nhiên, căn cứ theo những quy định của pháp luật, chúng tôi nêu cả hai trường hợp để bạn tiện theo dõi:

- Sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm do doanh nghiệp phần mềm cung ứng
cho các đối t|ợng tiêu dùng tại Việt Nam không chịu thuế GTGT; doanh nghiệp không phải tính và nộp thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm và dịch vụ này, nhưng không được khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng vào sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm không chịu thuế GTGT.

- Sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế giá trị gia
tăng 0%.

Trường hợp doanh nghiệp phần mềm vừa sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm tiêu
thụ trong nước, vừa xuất khẩu sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm thì doanh nghiệp chỉ được tính khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng sản xuất ra sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm xuất khẩu.

Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất
sản phẩm và dịch vụ phần mềm xuất khẩu để xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hoặc hoàn thuế theo quy định. Đối với số thuế GTGT đầu vào của từng loại hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho sản xuất sản phẩm, dịch vụ phần mềm xuất khẩu và sản phẩm, dịch vụ phần mềm bán trong nước không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hoặc hoàn thuế được tính theo tỷ lệ doanh thu sản phẩm và dịch vụ phần mềm xuất khẩu trên tổng doanh thu.
Ngày gửi: 13/12/2008 - 15:37
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)