Khi nào doanh nghiệp được chia cổ tức?

Tư vấn cho e?
 |  Xem: 1.532  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/04/2009 - 14:56  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập các quỹ và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh đã được đại hội cổ đông thông qua và kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, HĐQT có quyền quyết định mức cổ tức tạm ứng, quyết định thời hạn và thủ tục trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông (theo quy định tại điều lệ của công ty).

Tuy nhiên, nếu đến cuối năm khi quyết toán các số liệu kế toán, khoản lợi nhuận giữ lại không đủ bù đắp khoản tiền mà HĐQT đã quyết định chi tạm ứng cổ tức thì căn cứ Điều 94, Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì các cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền đã nhận.
Trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho công ty thì cổ đông đó và tất cả thành viên HĐQT phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.
Ngày gửi: 11/04/2009 - 14:57
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

LUẬT SƯ, LUẬT SƯ VIỆT NAM
Liên hệ gian hàng...