Thặng dư mậu dịch là gì?

 |  Xem: 6.490  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/06/2009 - 13:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Để tính GDP, thông thường các nhà kinh tế áp dụng công thức (tiếng Anh): GDP = C + I + G +NX.
Có nghĩa là: GDP = Tiêu dùng + Đầu tư + Chi tiêu chính phủ + Xuất khẩu ròng.
Xét xuất khẩu ròng (NX: net exports) hay cán cân mậu dịch (trade balance) là chênh lệch giữa kim ngạch (turnover: doanh số) xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu của một nước trong một năm. Nếu xuất nhiều hơn nhập thì có thặng dư mậu dịch (trade surplus: xuất siêu); xuất ít hơn nhập thì bị thâm hụt mậu dịch (trade deficit, trade gap: nhập siêu).
Ngày gửi: 25/06/2009 - 13:34
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.