SWAP là gì?

 |  Xem: 11.425  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/12/2008 - 09:25  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

swap là một thỏa thuận theo đó hai bên hoán đổi cho nhau dòng tiền (cash flow).
Lấy một ví dụ đơn giản. Doanh nghiệp X có credit rating là AAA và doanh nghiệp Y có credit rating là A. Do có xếp hạng cao hơn nên doanh nghiệp X có thể vay với lãi suất thấp hơn trên cả hai thị trường.
Giả định tiếp là X cần vay floating và Y cần vay fixed. Tại sao X và Y lại có những nhu cầu cụ thể như vậy lại là một chủ đề khác không bàn luận ở đây.
X và Y vẫn có thể hợp tác vì có lợi thể so sánh tương đối ở đây. Ai đã học lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo có thể thấy ngay là X có lợi thế trên thị trường fixed và Y trên thị trường floating.
Fixed rate Floating rate
Doanh nghiệp X 6% LIBOR + 0.5%
Doanh nghiệp Y 8% LiBOR + 2%
Chênh lệch 2% 1.5%
Do đó X sẽ vay fixed và Y vay float rồi hai bên hoán đổi cho nhau. Tổng thể giao dịch này sẽ giúp tiết kiệm được 2%-1.5% =0.5%lãi vay. Giả sử hai bên cưa đôi mỗi bên sẽ được hưởng 0.25% (Trên thực tế X có credit rating cao hơn sẽ được hưởng nhiều hơn).
Cụ thể X vay fixed với lãi suất 6%, chuyển nguyên cho Y. Y sẽ thanh toán 6% khi đến hạn
Y sẽ vay LIBOR +2% và chuyển cho X với lãi suất LIBOR +0.25%. X sẽ thanh toán LIBOR +0.25% khi đến hạn.
Như vậy: Doanh nghiệp X Doanh nghiệp Y
Đi vay với fixed 6% Đi vay LIBOR +2%
Cho Y vay với fixed 6% Cho X vay LIBOR+0.25%
Vay từ Y với LIBOR+ 0.25 Vay từ X với fixed 6%
Total: Vay LIBOR + 0.25 Vay fixed 7.25
Với giao dịch này cả hai đã tiết kiệm được 0.25% lãi vay.
Ngày gửi: 19/12/2008 - 09:26
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)