Thời hiệu khởi kiện để đòi thừa kế?

Ông X chết năm 1992, vợ ông là bà Y chết năm 2007.

Luật thừa kế ghi : thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình - hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác - là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

Năm 2008, con riêng ông X đòi quyền thừa kế phần tài sản của ông X. Xin hỏi yêu cầu có giá trị và đúng không?
(biết rằng bà Y đã lập di chúc năm 1992 trong đó không có tên người con riêng: một hình thức bác bỏ quyền thừa kế ?)
 |  Xem: 1.419  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/04/2009 - 09:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

2.2. Thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế
a. Đối với trường hợp thừa kế mở trước ngày 01-7-1996, thì thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19-10-1990 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao “hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thừa kế

PHÁP LỆNH THỪA KẾ .1990

Điều 36

Thời hiệu khởi kiện về thừa kế

1- Trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế, người thừa kế có quyền khởi kiện để yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác.
Ngày gửi: 08/04/2009 - 09:25
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn