Trình tự thủ tục đăng ký công ty đại chúng tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước?

Xin hướng dẫn giúp?
 |  Xem: 2.294  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 13/05/2009 - 13:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Theo quy định,Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên phải nộp hồ sơ công ty đại chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.
Trình tự thủ tục đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thực hiện như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 26, Luật Chứng khoán, bao gồm:
a) Điều lệ công ty;
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
c) Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông;
d) Báo cáo tài chính năm gần nhất.

Bước 2: Nộp hồ sơ công ty đại chúng tại Bộ phận Một cửa tại Phòng 103, trụ sở Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, số 164, đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ngày gửi: 13/05/2009 - 13:40
Theo quy định,Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên phải nộp hồ sơ công ty đại chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.
Trình tự thủ tục đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thực hiện như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 26, Luật Chứng khoán, bao gồm:
a) Điều lệ công ty;
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
c) Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông;
d) Báo cáo tài chính năm gần nhất.

Bước 2: Nộp hồ sơ công ty đại chúng tại Bộ phận Một cửa tại Phòng 103, trụ sở Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, số 164, đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ngày gửi: 13/05/2009 - 13:41
Trích dẫn:
Từ bài viết của connanbh
Theo quy định,Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên phải nộp hồ sơ công ty đại chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.
Trình tự thủ tục đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thực hiện như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 26, Luật Chứng khoán, bao gồm:
a) Điều lệ công ty;
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
c) Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông;
d) Báo cáo tài chính năm gần nhất.

Bước 2: Nộp hồ sơ công ty đại chúng tại Bộ phận Một cửa tại Phòng 103, trụ sở Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, số 164, đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ngày gửi: 25/06/2009 - 09:33
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn