Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu gồn những thủ tục gì?

 |  Xem: 1.980  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 13/02/2009 - 11:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) Rượu trên địa bàn Hà Nội


1. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP:

Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đủ các điều kiện sau:

· Có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu.

· Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

· Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

· Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn khác); tổ chức hệ thống phân phối ổn định trên địa bàn.

2. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

2.1. Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh rượu

a) Đối với thương nhân kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu:

· Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu đối với thương nhân kinh doanh trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên;

· Sở Công Thương địa phương là cơ quan cấp Giấy phép bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu đối với thương nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

b) Đối với thương nhân kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu:

· Phòng Công Thương (hoặc phòng Kinh tế) là cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đối với thương nhân kinh doanh trên địa bàn quận, huyện.

2.2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu

· Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo Mẫu);

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

· Phương án kinh doanh (đối với thương nhân kinh doanh bán buôn rượu);

· Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn;

· Hồ sơ về địa điểm kinh doanh.

3. Thời gian trả kết quả:

· Trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc) kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của thương nhân Sở Công thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

· Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện.

4. Thời hạn hiệu lực:

· Thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh rượu là 05 năm kể từ ngày cấp.

· Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép.

· Thương nhân kinh doanh rượu sẽ bị thu hồi Giấy phép kinh doanh rượu trong trường hợp vi phạm các điều kiện kinh doanh rượu và những quy định khác của pháp luật.

5. Cơ sở pháp lý:

· Luật Thương mại

· Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008

· Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008
Ngày gửi: 13/02/2009 - 12:43

Áp dụng Nghị định 40/2008, thông tư 10/2008 hướng dẫn nghị định 40/2008 về việc kinh doanh rượu các biểu mẫu liên quan thủ tục cụ thể như sau:

A. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu

1. Thương nhân có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu.

2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

3. Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.   

4. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn).

B THẩm quyền

Phòng Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đối với thương nhân kinh doanh trên địa bàn quận, huyện.

2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo Mẫu tại Phụ lục 6 hoặc Phụ lục 9 kèm theo Thông tư này);

b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

c) Phương án kinh doanh (đối với thương nhân kinh doanh bán buôn rượu), gồm các nội dung:

- Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;

- Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của nhà cung cấp rượu sẽ mua, loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận;

- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;

- Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán rượu (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh rượu (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh dự kiến;

- Hồ sơ về kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng), gồm:

+ Địa điểm và năng lực (sức chứa) của kho;

+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để bảo đảm kho luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

+ Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

d) Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn; Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ;

đ) Hồ sơ về địa điểm kinh doanh (bán buôn hoặc bán lẻ rượu), gồm:

- Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;

- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

liên hệ LS Dương Hải 092810666

Email: hailuat2000@gmail.com

YM: hailuat2000

Ngày gửi: 19/10/2011 - 11:28

Chào bạn,

Về hồ sơ xin giấy phép kinh doanh rượu gồm:

I. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo mẫu)

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế.

3. Phương án kinh doanh gồm các nội dung:

+ Hồ sơ về kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng), gồm:

. Địa điểm và năng lực (sức chứa) của kho;

. Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là Giấy chứng nhận sử dụng đất hoặc  hợp đồng thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

. Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho bao gồm: máy điều hòa nhiệt độ, nhiệt kế, máy đo và điều chỉnh đọ ẩm, ẩm kế;

+ Tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy bao gồm:

+/ Đối với các cơ sở kinh doanh rượu (bán buôn, bán lẻ, kho hàng) có tổng diện tích từ 300m2 trở lên hoặc khối tích từ 1000m2 trở lên phải có:

. Bản sao hợp lệ Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của cơ sở đó (Điều 9 Luật phòng cháy chữa cháy)

. Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” do Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoặc Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp (Phụ lục 2 Nghị định số 35)

+/ Đối với các cơ sở kinh doanh rượu (bán buôn, bán lẻ) nằm trong chợ kiên cố, bán kiên cố thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp Huyện trở lên; các chợ kiên cố, bán kiên cố khác, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp có tổng diện tích các gian hàng từ 300m2 trở lên hoặc khối tích từ 1000m2 trở lên phải có:

. Bản sao hợp lệ Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với chợ kiên cố, bán kiên cố, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó.

. Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” của chợ kiên cố, bán kiên cố, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó.

+/ Đối với tất cả các cơ sở kinh doanh bán buôn, bán lẻ khác mà thương nhân là doanh nghiệp phải có:

Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy (phần I của Thông tư số 04) cụ thể gồm:

. Quy định, nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC.

. Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở.

. Phương án PCCC.

. Bảng kê các thiết bị về PCCC.

. Bản sao hợp lệ “Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy” do Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an cấp Tỉnh, Thành phố chứng nhận; thời gian lập biên bản: trong vòng 1 năm kể từ lúc nộp hồ sơ xin cấp phép (Điều 19 Nghị định số 35).

+ Tài liệu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm:

Thương nhân kinh doanh rượu sản xuất trong nước cần phải có: Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Sở Y tế hoặc Trung tâm y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu mà thương nhân kinh doanh.

Thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu cần phải có Bản sao hợp lệ “ Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Cục vệ sinh an toàn thực phẩm – Bộ Y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu mà thương nhân kinh doanh.

+ Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường bao gồm:

Tất cả các cơ sở kinh doanh rượu (bán buôn, bán lẻ, kho hàng) phải có: “Bản cam kết bảo vệ môi trường” do UBND cấp Quận, Huyện xác nhận (Điều 24 Luật Bảo vệ môi trường và Mục IV Thông tư số 08)

Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn; Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ;

Hồ sơ về địa điểm kinh doanh bán buôn gồm:

. Địa chỉ địa điểm kinh doanh rượu;

. Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là Giấy chứng nhận sử dụng đất hoặc  hợp đồng thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm).

 

II. Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc

 

III. Căn cứ pháp lý :

- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP.

- Thông tư Liên tịch số 72TT/LB ngày 08/11/1996 Liên Bộ Tài chính – Bộ Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại.

 

Để được biết chi tiết và tư vấn miễn phí  liên hệ :CÔNG TY LUẬT ĐÔNG A

Add: Số 124 Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Tel: 04. 667 34922       Fax: 04. 3 7534 854       Hotline:  0989 553 552

Website: http://www.luatdonga.com/    Email: info@luatdonga.com

 


Mời bạn ghé thăm: Công Ty Luật Đông A
Ngày gửi: 14/12/2011 - 15:50
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo