Tôi muốn in biên nhận cầm đồ nhưng không biết in biên nhận có nội dung như thế nào mới đầy đủ và đúng luật, xin các bạn giúp đỡ. Trân trọng cảm ơn

 |  Xem: 15.947  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/04/2009 - 15:19  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Page 1
1
Mẫu số: 19/TD-NHN
1/3 trang
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN
SỐ : . . . . . . . . . . . . . . . /HĐCC
Căn cứ các qui định pháp luật hiện hành.
Hôm nay, ngày . . . tháng . . . năm . . . . . Tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chúng tôi gồm có:
BÊN NHẬN CẦM CỐ : NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CHI NHÁNH . . . . . .
(Sau đây gọi tắt là Bên A).

Địa chỉ
: ............................................................................................................................

Số điện thoại
: ................................................. Fax : ................................................

Đại diện bởi Ông (Bà) : .................................................. Chức vụ : ...................... theo Giấy ủy quyền số
. . . . . . . . . . . . . . . . ngày . . . . . . . . . . do Ông (Bà) .................................................. chức vụ :................ký.
BÊN CẦM CỐ :
TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
(Sau đây gọi tắt là Bên B)
ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

Địa chỉ trụ sở
: ............................................................................................................................

Số điện thoại
: ..................................................Fax : .................................................

Đại diện bởi Ông (Bà) : .....................................................
chức vụ ................................. theo
Biên
bản Họp Hội đồng thành viên ngày ....................................... (nếu có).

Chứng minh nhân dân : ............................. do Công an ..................................... cấp ngày .......................

Hộ khẩu thường trú
: ..................................................................................................................................
ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

Ông (Bà)
: .........................................................................
năm sinh : .......................

Địa chỉ
: ..................................................................................................................................

Số điện thoại
: ...................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân : ............................. do Công an ..................................... cấp ngày ......................... .

Hộ khẩu thường trú
: ..................................................................................................................................

Và Bà (Ông)
: .........................................................................
năm sinh : ......................

Địa chỉ
: ..................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân : ............................. do Công an ..................................... cấp ngày ......................... .

Hộ khẩu thường trú
: ..................................................................................................................................
Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng cầm cố tài sản theo các nội dung sau :
ĐIỀU 1 : TÀI SẢN CẦM CỐ
(gọi tắt là TSCC)
1.1-
Các Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu TSCC :
1-
.....................................................................................................................................................................
2-
.....................................................................................................................................................................
3-
.....................................................................................................................................................................
Page 2
2
Mẫu số: 19/TD-NHN
2/3 trang
1.2-
Tài sản dùng để cầm cố gồm (trường hợp nhiều tài sản) :
Đơn vị tính :
1 triệu đồng
STT
TÊN TÀI SẢN
Loại tài
sản
Số
lượng
Giá trị được
định giá
Giá trị bảo hiểm
Tổng Cộng
1.3-
Mô tả TSCC :

Tên tài sản cầm cố :....................................................................................................................................

Biển số đăng ký (đối với xe ô tô, xe gắn máy) :...................................... tại..............................................

Nhãn hiệu, dung tích, loại xe, màu sơn) : ..................................................................................................

Trọng lượng tài sản cầm cố (số máy, số khung) : ......................................................................................

Chất lượng (nhãn hiệu, dung tích, loại xe, màu sơn) :...............................................................................

Giá trị tài sản tại thời điểm cầm cố :
..........................................................................................

Trọng lượng tài sản cầm cố (số máy, số khung) : ......................................................................................

Giá trị tài sản tại thời điểm cầm cố : ..........................................................................................................

Số tiền cầm :...............................................................................................................................................
(Bằng chữ : .............................................................................................................................................. )

Thời gian cầm : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tính từ ngày . . . . . . . . . . . . . đến ngày . . . . . . . . .

Lãi suất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.

Ngày hết hiệu lực chuộc lại tài sản cầm cố :..............................................................................................
ĐIỀU 2 : CAM KẾT CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
2.1-
Bên B :

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền sở hữu hợp pháp tài sản do mình cầm.

Trả nợ gốc, nợ lãi đầy đủ theo từng định kỳ.

Hết thời hạn cầm cố, phải trả đủ số tiền cầm gốc, lãi và các chi phí (nếu có) cho Bên B để nhận lại
TSCC. Nếu hết thời hạn theo quy định thì TSCC thuộc toàn quyền quyết định của Bên A (kể cả phát mãi
tài sản cầm cố).

Nếu mất Hợp đồng cầm cố phải báo ngay cho Bên A biết, sau đó làm tờ cớ mất có xác nhận của chính
quyền địa phương. Nếu báo trễ mọi thiệt hại Bên B chịu trách nhiệm.
2.1-
Bên A :

Bảo quản an toàn TSCC như hiện trạng ban đầu, cũng như các giấy tờ kèm theo (nếu có) và hoàn trả lại
TSCCvà giấy tờ nếu có cho Bên B sau khi thu đủ gốc và lãi.

Nếu làm mất mát hoặc hư hỏng thì Bên A sẽ bồi hoàn.
Page 3
3
Mẫu số: 19/TD-NHN
3/3 trang

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CẦM CỐ KÈM THEO :
PHẦN ĐÓNG LÃI VÀ GIA HẠN.
-
Tùy theo giá trị thực tế tài sản cầm cố để quyết định cho gia hạn hay không.
-
Tổng số thời gian cầm và gia hạn 01 món không quá 03 tháng (90ngày).
-
Thời gian gia hạn 01 lần không quá 30 ngày.
Số tiền trả nợ
Ngày trả nợ và
gia hạn
Lãi nộp
đến ngày
Gốc
Lãi
Dư nợ
Số ngày xin
gia hạn
Ngày
đến hạn
Ngày hết hiệu
lực chuộc tài
sản
Người thu nợ,
gia hạn ký


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình khi thực hiện việc giao kết Hợp đồng này.
Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.
BÊN CẦM CỐ
BÊN NHẬN CẦM CỐ
(Ký tên)
CBTD (giám định)
Kế toán
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu


Tải cụ thể file word tại link này http://www.mhb.com.vn/vi/box/getForm.asp?uid=30.
Ngày gửi: 06/04/2009 - 16:35
Lời cảm ơn 5 điểm
Cảm ơn thật nhiều câu trả lời của chitachita. Chúc bạn luôn vui, khỏe để giúp đỡ mọi người
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo