Giám đốc ủy quyền cho cấp phó có được không?

'Trong công ty nhà nước, việc giám đốc giao nhiệm vụ cho phó giám đốc thực hiện thường xuyên việc ký một loại hợp đồng có cần viết giấy ủy quyền không? Nếu thực hiện bằng văn bản phân công thì cần ghi những yêu cầu nào".
 |  Xem: 8.298  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 04/05/2009 - 14:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp điều lệ doanh nghiệp có quy định khác), giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nên giám đốc mới có tư cách đứng ra ký các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự nhân danh doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, pháp luật dân sự cũng quy định về chế độ ủy quyền. Theo đó, người nhận ủy quyền sẽ được thực hiện các công việc thuộc về quyền hạn của người ủy quyền.

Trong doanh nghiệp, nếu giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc thì phó giám đốc sẽ có một số quyền của giám đốc. Nếu giám đốc giao nhiệm vụ cho phó giám đốc thực hiện thường xuyên việc ký kết một loại hợp đồng thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ, ghi rõ được ký những hợp đồng nào, trị giá đến đâu (khi hợp đồng đó có giá trị tính bằng tiền), thời hạn ủy quyền và những quyền và nghĩa vụ của người được ủy quyền.

Việc ủy quyền có thể được đưa ra hội nghị thành viên để lấy ý kiến. Trong trường hợp này, sự nhất trí của hội đồng thành viên về việc ủy quyền sẽ được ghi vào biên bản hội nghị. Việc phân công cũng có thể được thể hiện bằng văn bản phân công của giám đốc cho phó giám đốc. Tuy nhiên cần lưu ý, cả hai loại văn bản này chỉ mang tính nội bộ. Vì vậy để việc ủy quyền được các cơ quan có liên quan chấp thuận, giám đốc phải có văn bản ủy quyền hợp lệ cho phó giám đốc.
Ngày gửi: 04/05/2009 - 14:01

Phó Giám đốc Cty được ký những văn bản nào

Ngày gửi: 21/09/2010 - 17:18
Giám đốc ủy quyền cho cấp phó có được không?
'Trong công ty nhà nước, việc giám đốc giao nhiệm vụ cho phó giám đốc thực hiện thường xuyên việc ký một loại hợp đồng có cần viết giấy ủy quyền không? Nếu thực hiện bằng văn bản phân công thì cần ghi những yêu cầu nào".
Ngày gửi: 21/09/2010 - 17:20
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(15 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn