Trách nhiệm của kế toán trong việc làm khống BCTC

Tôi là một kế toán tại 1 công ty cổ phần, mức lương không cao, nhưng vừa qua Chủ tịch HDQT đã buộc tôi làm khống BCTC cho công ty để dự thầu 1 công trình có giá trị lớn thuộc vốn ngân sách NN và đã trúng thầu công trình này. Nếu sau này có gì vướn mắc phải đưa ra pháp luật thì liệu kế toán sẽ phải chịu mức trách nhiệm là bao nhiêu về việc làm khống BCTC?.

Nhưng nếu trước khi làm BCTC khống, công ty đã ký 1 bản cam kết với kế toán là trách nhiệm sẽ hoàn toàn thuộc về lãnh đạo, còn phần kế toán chỉ làm theo sự yêu cầu của lãnh đạo thì kế toán lúc này có bị truy cứu về trách nhiệm làm khống BCTC nửa không, hoặc có thì mức độ bao nhiêu,

Xin anh chị và các bạn trả lời giúp mình với, xin cảm ơn các anh chị, bạn rất nhiều.

 |  Xem: 2.179  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/02/2011 - 22:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Căn cứ vào Luật kế tóan - Điều 54


"1. Kế toán trưởng có trách nhiệm:

a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

c) Lập báo cáo tài chính.

2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, ngoài các quyền đã quy định tại khoản 2 Ðiều này còn có quyền:

a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;

c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;

d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu qu của việc thi hành quyết định đó.

Nói chung khi có việc gì ko hay xảy ra thì cả giám đốc và kt đều phải chịu trách nhiệm.

Ngày gửi: 24/02/2011 - 15:55
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo