Thông báo phát hành hóa đơn tự in

Mọi người cho mình hỏi Hồ sơ Thông báo phát hành hóa đơn tự in lần thứ 2 trở đi mình cần nộp những gì ạ?

 |  Xem: 437  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/09/2012 - 15:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

 

- Trình tự thực hiện:

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập Thông báo phát hành hóa đơn  mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

- Cách thức thực hiện:

+ Gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế.

+ Qua hệ thống bưu chính.

+ Gửi bằng văn bản thông qua cổng thông tin điện tử của CQT.

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

+ Hóa đơn mẫu (trường hợp thông báo lần đầu và các lần tiếp theo có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

Lệ phí (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+   Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.

+   Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

+   Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.

+ Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 của Bộ Tài chính.

Ngày gửi: 08/05/2014 - 14:53
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo