Quy chế trả lương cho người lao động?

Công ty chúng tôi là 1 DN Nhà nước có xây dựng quy chế trả lương cho người lao động căn cứ vào công việc được giao, chức vụ đảm nhận, cùng làm một công việc và mức độ hoàn thành bằng nhau thì được hưởng lương như nhau (không phụ thuộc vào hệ số lương của người đó) thì có phù hợp với quy định hiện hành hay không?
 |  Xem: 12.580  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/06/2009 - 16:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH (30/5/2003) của Bộ LĐTB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP (31/12/2002) của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong DNNN thì doanh nghiệp căn cứ vào các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương thực hiện để xây dựng quy chế trả lương cho người lao động bảo đảm gắn tiền lương với năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, bộ phận, cá nhân người lao động, khuyến khích tài năng, chống bình quân.

Việc trả lương cho người lao động theo quy chế trả lương được áp dụng theo các hình thức: trả lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) áp dụng đối với những người làm công tác quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, những người làm các công việc theo dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị và những người làm các công việc mà trả lương theo thời gian có hiệu quả hơn các hình thức khác; trả lương theo lương khoán, lương sản phẩm áp dụng đối với cá nhân hoặc tập thể người lao động, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm được giao.

Hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm có thể được xác định theo 2 cách, cụ thể:

Cách 1: trả lương theo ngày công thực tế, hệ số mức lương do Nhà nước qui định và hệ số mức đóng góp để hoàn thành công việc.

Cách 2: trả lương theo hệ số cấp bậc công việc đảm nhận (không theo hệ số mức lương do Nhà nước qui định) và số điểm đánh giá mức độ đóng góp để hoàn thành công việc.

Như vậy, việc trả lương cho người lao động căn cứ vào công việc được giao, chức vụ đảm nhận, cùng làm một công việc và mức độ hoàn thành (số lượng và chất lượng sản phẩm làm ra) bằng nhau thì được hưởng lương như nhau (không phụ thuộc vào hệ số lương của người đó) theo qui chế trả lương của công ty là phù hợp.
Ngày gửi: 29/06/2009 - 16:25
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo