Thù lao thành viên hội đồng quản trị?

Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị? Cơ quan nào trong công ty có thẩm quyền quyết định mức thù lao này? Trong trường hợp thành viên Hội đồng Quản trị không đạt chỉ tiêu theo như kế hoạch thì thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị được tính như thế nào?

 |  Xem: 502  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 25/02/2013 - 19:54  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

  Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành sẽ được công ty cổ phần trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác căn cứ vào kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty (Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2005).

 

Điểm a, khoản 2 Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định trong trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác thì thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng Quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên của Công ty.

 

Hiện nay, pháp luật không quy định cụ thể về cơ chế trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị trong trường hợp không đạt chỉ tiêu theo như kế hoạch của do Đại hội đồng cổ đông. Do đó, cơ chế trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị sẽ theo Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của từng công ty quy định.

 

hãy liên hệ: http://www.newvisionlaw.com.vn/ chúng tôi sẽ giúp bạn

Ngày gửi: 25/02/2013 - 19:55

 

Nếu vậy, công ty tôi đang hoạt động kinh doanh thua lỗi liên tục 01 năm rồi; Tức là tôi có thể không được hưởng thù lao, đúng ko bạn nhỉ ?

Cần giải đáp gấp,

Xin cảm ơn và hậu tạ...

Ngày gửi: 04/03/2013 - 00:33
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(14 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo