Vậy tôi muốn hỏi khi ký hợp đồng lao động cho chính giám đốc thì ai sẽ là người đại diện cho công ty ký với giám đốc?

Công ty tôi thành lập từ tháng 4/2008 là công ty cổ phần, giám đốc của tôi kiêm luôn chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Vậy tôi muốn hỏi khi ký hợp đồng lao động cho chính giám đốc thì ai sẽ là người đại diện cho công ty ký với giám đốc? Và thời gian ký hợp đồng có phải là từ tháng 4/2008 không?
 |  Xem: 4.250  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/12/2008 - 14:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Căn cứ vào Thông tư số 21/LĐTB-XH ngày 12/10/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 198/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về hợp đồng lao động, thì các trường hợp không áp dụng hợp đồng lao động đã được quy định tại khoản 2 điều 1 của Nghị định số 198/CP, cụ thể gồm:

1. Người được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng trong doanh nghiệp Nhà nước bao gồm: tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng của tổng công ty Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước độc lập hoặc doanh nghiệp Nhà nước khác; giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng các đơn vị thành viên của tổng công ty Nhà nước theo quy định của Luật doanh nghiệp Nhà nước ngày 20/4/1995.

2. Người được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng trong các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể quản lý.

3. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản lý của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Như vậy, theo quy định hướng dẫn như trên thì trường hợp của giám đốc công ty bạn không phải ký hợp đồng lao động vì giám đốc công ty bạn chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ngày gửi: 26/12/2008 - 14:42
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(11 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo