Cách tính phép năm và tiền thưởng phép năm?

Công ty tôi thành lập và đi vào hoạt động được 7 tháng, các công nhân làm ở đây cũng đã 7 tháng. Tôi muốn biết cách tính phép năm và tiền thưởng phép năm như thế nào? Hiện tại công ty tôi tính công thức là lấy lương ghi trên hợp đồng/12 x số tháng làm việc thực tế, như thế đúng hay sai?
 |  Xem: 8.081  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/05/2009 - 15:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại Điều 74 Bộ luật lao động (BLLĐ) và Điều 11 Nghị định 195/1994/CP ngày 31-12-1994 hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi thì người lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương như sau: 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày làm việc đối với làm công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và lao động dưới 18 tuổi; 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.

Người lao động chưa nghỉ hết ngày phép thì người sử dụng lao động thanh toán cho họ số ngày phép chưa nghỉ vào cuối năm hoặc khi chấm dứt HĐLĐ. Cách tính phép năm: Số ngày được nghỉ theo quy định/12 x số tháng làm việc thực tế.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 114/2002/CP ngày 31-12-2002 hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về tiền lương thì tiền lương làm căn cứ tính phép năm là tiền lương theo thời gian bao gồm tiền lương theo HĐLĐ và các khoản phụ cấp khác (nếu có) chia cho số ngày làm việc trong tháng mà doanh nghiệp lựa chọn nhưng tối đa không quá 26 ngày. Cách tính tiền phép năm: Tiền lương/số ngày làm việc trong tháng x số tháng làm việc thực tế.
Ngày gửi: 06/05/2009 - 15:48
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(5 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo